QSNICH Digital Repository

รายการชุมชน

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

QSNICH Digital Repository

คลังข้อมูลดิจิทัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสือ วารสาร เอกสารเผยแพร่ และสื่อมัลติมีเดีย ที่บุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพเด็กสู่สาธารณะชน

ชุมชนใน คลังข้อมูลดิจิทัล

ค้นหาใน คลังข้อมูลดิจิทัล

Recently Added

 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-18)
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-09)
  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-04)
  Pediatric Cardiovascular Emergency
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-26)
  การวินิจฉัยอาการเหนื่อยง่ายของเด็กชายอายุ 12 ปี
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-26)
  การวินิจฉัยโรคไข้สูงของเด็กชายอายุ 3 เดือน

ค้นหาใน คลังข้อมูลดิจิทัล

เรียกดูข้อมูล

บัญชีของฉัน

Discover