QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามกลุ่มเป้าหมาย

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามกลุ่มเป้าหมาย

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • รศ. พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2558-11-12)
  รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เป็นรางวัลระดับโลก (World Class)มีพื้นฐานการตัดสิน เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาMalcolm Baldrige National Quality Award
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ขิ่ม สกุลนุ่ม (โพสต์ทูเดย์, 2555-05-20)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการกระตุ้นการมองเห็นของทารก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; สุทธิพงษ์ ปังคานนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2555-12-02)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ และวิธีบรรเทาอาการ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; นลิน ขำหลี (โพสต์ทูเดย์, 2555-03-11)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของเด็กสมองพิการและวิธีการรักษา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนการเช็ดตัวเพื่อลดไข้เด็กและข้อควรระวัง
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-31)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาในแม่ที่ให้นมบุตร ประเภทของยาที่ควรและไม่ควรรับประทาน วิธีรับประทานยาในช่วงให้นมบุตร ในรูปแบบของคำถามและคำตอบ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีการใช้ยาพ่นจมูก คำแนะนำ และวิธีการเก็บรักษา พร้อมภาพประกอบ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-30)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ ซึ่งครอบคลุมถึงยาแก้แพ้ท้อง ยาบำรุงครรภ์ ยาแก้หวัด ผลที่ได้รับ และข้อควรปฏิบัติในการรับประทานยาขณะมีครรภ์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. ศูนย์ไข้เลือดออก (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุของโรคไข้เลือดออก อาการ การป้องกัน การรักษาตัวที่บ้าน และอาการที่ต้องรีบพบแพทย์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การดูแลและสังเกตอาการบาดเจ็บที่ศรีษะ อาการที่ควรมาพบแพทย์ ข้อปฏิบัติขณะนำส่งผู้ป่วย และแนวทางการป้องกัน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-31)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตวงยา รวมถึงปริมาตรของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. คลินิกโรคไต (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในเด็ก อาการ การรักษา การป้องกัน และการเก็บปัสสาวะส่งตรวจ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล (โพสต์ทูเดย์, 2553-10-03)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อาการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก และวิธีป้องกัน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ทัศลาภา แดงสุวรรณ (โพสต์ทูเดย์, 2554-12-04)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อควรระวัง การเตรียมการ และการดูแลบ้านหลังน้ำลด
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; นิตยา โชครัศมีหิรัญ (โพสต์ทูเดย์, 2555-05-13)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ และกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-30)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาการแพ้ยา (Drug allergy หรือ Drug hypersensitivity) ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพ้ยา อาการแสดงของการแพ้ยาต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการแพ้ยา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง (โพสต์ทูเดย์, 2555-02-26)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ความปวดในเด็ก ประเภทความปวด การตอบสนองต่อการปวดของเด็กวัยต่างๆ และวิธีบรรเทาอาการปวด
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ประไพ ชุณหคล้าย (โพสต์ทูเดย์, 2553-11-21)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การรักษารากฟันน้ำนม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ โรคอุจจาระร่วงในเด็ก สาเหตุ การดูแลเบื้องต้น และการป้องกัน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-09-03)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อเสียของการลงโทษ และคำแนะนำเพื่อจูงใจเด็กในห้องเรียน