QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • ดิฐี ไชยเพชร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2543)
  ได้ทำการศึกษาเชิงพรรณาแบบไปข้างหน้า ในผู้ป่วยที่มีอาการผื่นลมพิษร่วมกับมีไข้สูงมากกว่าหรือเท่ากับ 38.5c ที่มารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม 2542 ถึง 31 สิงหาคม2543 รวมเวลา13เดือน ...
 • วิศรุต การุญบุญญานันท์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2553)
  หลักการและเหตุผล : ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ เครื่องช่วยหายใจและเป็นภาวะหนึ่งที่เพิ่มอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต ข้อมูลการใช้ ยา parenteral ...
 • ณัฐกาญจน์ สมสนิท (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2555)
  เพื่อศึกษาปัญหาภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 1-3 ปี ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • อัญญารัตน์ ตันรัตนานนท์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2550)
  ศึกษาข้อมูลของโรค HLHS ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างปีพ.ศ. 2543ถีง 2549 ในด้านข้อมูลทั่วไปทางระบาดวิทยา อันได้แก่ เพศ อายุครรภ์เมื่อแรกคลอด ประวัติ การคลอด อาการ และอาการแสดง อายุที่เริ่มมีอาการ ...
 • ประวิทย์ เจตนชัย (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2542)
  ผู้รายงานได้ทำการศึกษาภาวะออทิซึมในผู้ป่วยใหม่ที่เข้ารับการตรวจรักษาในคลินิกจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในระหว่างเดือนมกราคม 2540 - ธันวาคม 2541 รวมระยะเวลา2ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราความชุก, ...
 • สุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2543)
  ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยโดยวิธีการ cross sectional case control study ในเด็กที่มีอายุมากกว่า2ปีที่มาตรวจด้วยภาวะช่องคลอดอักเสบในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในช่วงเดือนธันวาคม 2542 - มีนาคม 2543เป็นเวลา3เดือน ซึ่งมีจำนวน ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม. หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุของภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนตอนนอนของเด็ก อาการ และการวินิจฉัย
 • สุวัฒน์ โอสถกระพันธ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2534)
  ด้ศึกษาย้อนหลังเพื่อดูระดับเอนไซม์ AGOT/SGPT และอาการแสดงทางสมองในผู้ป่วยไข้เลือดออกที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเด็กระหว่างปี พ.ศ. 2530-2533 จำนวน4,138 ราย มีผู้ป่วยได้รับการเจาะ LFT 3,017 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.91 ของผู้ป่วยทั้งหมด ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-05-21)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การปลูกฝังความรักและแสดงความรักในครอบครัว
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; พิชามญชุ์ เลิศธนาไพจิตร (โพสต์ทูเดย์, 2555-04-08)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ โภชนาการของเด็ก วิธีวัดและประเมินการเจริญเติบโต และอาหารทารก
 • อาวุธ แก้วภมร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2540)
  ได้ทำการศึกษาย้อนหลัง ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งอัณฑะที่มารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในระยะเวลา10ปีตั้งแต่1มกราคม2530 ถึง31ธันวาคม2539 จำนวน10รายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 2-4ปี (ร้อยละ60) ...
 • ทรงพล พงศ์พัฒนโชติ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2536)
  ในช่วงระยะเวลา 11ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.2525 - 2535 มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่โรงพยาบาลเด็ก 95ราย เป็นnon - Hodgkin's lymphoma (NHL) 70ราย (73.68%) เป็น Hodgkin's lymphoma (HL) 12ราย (12.63%) ...
 • วรนาฏ จันทร์ขจร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2540)
  ได้ศึกษาย้อนหลังโรคมะเร็งตับชนิดปฐมภูมิ ในผู้ป่วยเด็กที่มารับการตรวจรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่มกราคม 2530 ถึง ธันวาคม 2539 รวมเวลา10ปี มีผู้ป่วยทั้งสิ้น30ราย เป็น Hepatocellular carcinoma (HCC) 7ราย ...
 • อภิชาติ เจริญธรรมสุขใจ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2539)
  ได้ทำการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งของรังไข่ ที่มารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2529 ถึง 31 ธันวาคม 2538 จำนวน 22 ราย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะน้ำหนักเกิน เคล็ดลับการลดน้ำหนัก และหลักปฏิบัติในการออกกำลังกาย
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ เหตุผลที่เด็กทำผิด วิธีจัดการ และวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ปราณี เมืองน้อย (โพสต์ทูเดย์, 2555-04-22)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะการปวดท้องในเด็กและวัยรุ่น และสาเหตุการปวดท้อง
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2554-01-30)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อสงสัยของเด็กเมื่อมีน้อง และวิธีแก้ปัญหา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2553-12-19)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียน และวิธีการแก้ปัญหา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-10-02)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียนและวิธีแก้ปัญหา