QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามวันที่เผยแพร่

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามวันที่เผยแพร่

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • พัฒนา นันทิยกุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  จากการศึกษาทารกแรกคลอดที่โรงพยาบาลราชวิถี และทารกที่รับไว้ในตึกเด็กป่วยโรงพยาบลเด็ก ที่มี อาการของตาอักเสบชนิดเป็นหนอง ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๒๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๒๘ จำนวน ๒๐๘ ราย พบว่ามีอุบัติการของการเกิดโรค ...
 • วราภรณ์ อารีธรรมศิริกุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  จากการศึกษาทารกแรกเกิดที่มีตับม้ามโตกับการติดเชื้อ กลุ่ม TORCH โดยวิธี ELISA ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2427 ถึงเดือนกรกฎาคม 2528 ทารกทุกรายมีอายุไม่ เกิน 1 เดือน พบอุบัติการการติดเชื้อ 35 ราย จาก จำนวนทารกที่ทำการศึกษา ...
 • วิรัตน์ สันติสกุลธรรม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  ได้ทำการศึกษาโดยวางแผนล่วงหน้า (Prospective Study) มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 75 ราย อายุระหว่าง 4 เดือน ถึง 6 ปี ที่มาที่ห้องฉุกเฉิน หรือห้องผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล เด็ก ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2527 ถงเดือนพฤษภาคม 2528 ...
 • ไกรสร เจียมสวัสดิ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  ผู้ทำการวิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการแปรกลับ ของปฎิกิริยาทุเบอร์คุลินในเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ และเด็กปรกติที่ได้รับการฉีดวัคซีน บี ซี จี เมื่อแรกเกิด โดยได้ทำการทดสอบทุเบอร์คุลินในเด็ก 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ...
 • วิโรจน์ กิจจาวิจิตร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาระดับแคลเซียมและ Q - oTc ในผู้ป่วยภาวะช็อคจากโรคไข้เลือดออก ๒๑ ราย เปรียบ เทียบกับเด็กปกติ ๒๑ ราย ผลปรากฏว่าระดับแคลเซียม ในกลุ่มผู้ป่วยช็อคจากโรคไข้เลือดออก ลดต่ำกว่ากลุ่ม เด็กปกติอย่างมีนัยสำคัญ ...
 • เบญจศิลป์ นิภาเกษม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  ได้ทำการศึกษาแบบ Prospective study ในผู้ป่วยเด็ก ที่มีของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอดจากโรคปอดอักเสบ โดยทำการศึกษาผู้ป่วยเด็กทั้งหมด ๕๘ ราย ที่รับไว้ใน ตึกคนไข้สามัญของโรงพยาบาลเด็กระหว่าง ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗ ถึง ๓๑ ...
 • สัญญา สมใจ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  อุบติการทารกน้ำหนักตัวน้อยในโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ พบว่ามีร้อยละ ๙.๑๕ ของทารกคลอดมีชีพทั้งหมด และถ้านับรวมทารกน้ำหนักตัว ๒,๕๐๐ กรัมด้วย ทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า ๒,๐๐๐ กรัม ...
 • กฤษฎา ศรีสำราญ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  รายงานนี้ ศึกษาทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ ที่โรง พยาบาลราชวิถีระหว่าง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2527 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2528 ระยะเวลา 1 ปี มีอุบัติ การณ์ของทารกน้ำหนักตัวน้อยเป็นร้อยละ 9.15 ของ ทารกคลอดมีชีวิตทั้งหมด ...
 • สิทธิกร ลุประสิทธิ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  ผู้รายงานได้ตรวจหา เทโคอิค แอสิด แอนตี้บอดีย์ ด้วยวิธี Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ในซีรั่มของผู้ป่วยสองกลุ่ม กลุ่มแรกมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึง 15 ปี 151 ราย เด็กเหล่านี้ไม่เคยมีประวัติการติดเชื้อสแต๊ฟฟิ ...
 • ชาญชัย บรรพตปราการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  ผู้รายงานได้ศึกษาขนาดขององคชาตในทารกแรกเกิดที่ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๘ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๒๘ จำนวน ๔๗๗ ราย ทุกรายเป็นเด็ก ปกติและคลอดครบกำหนด ผลได้ Stretched penile length ๓.๔๔ +- ๐.๒๓ ซม. ...
 • วลัยรัตน์ อังศุภมงคล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  ได้ทำการศึกาา การเพาะตัวของแบคทีเรียชนิด ที่ใช้ อ๊อกซิเจนในหญิงวัยเจริญพันธ์ และหญิงตั้งครรภ์ ที่โรง พยาบาลราชวิถี ผลการศึกษาในหญิงทั้งหมด 90 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก ในหญิงวัยเจริญพันธ์ปกติ พบมีการเพาะตัวของ ...
 • บรรพต ประเศรษโฐ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2529)
  การให้สารอาหารทางเส้นเลือดดำส่วนปลาย เป็นวิธีการที่ง่ายต่อการปฏิบัติและได้ประโยชน์ ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่ ร่างกายต้องการ สารละลายกรดอะมิโนก็เป้นส่วนประกอบที่สำคัญ จึงได้ทำการศึกษา การให้สารละลายกรดอะมิ ...
 • โสภณ รัตนสุมาวงศ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2529)
  ผู้รายงานได้ทำการศึกษาผลของวิตามิน K1 ต่อค่า Prothrombin complex activity (PCA) ในเด็กปกติที่คลอดครบกำหนด และไม่มีภาวะแทรกซ้อนจำนวน 100 รายดดยวิธี Capillary Thrombotest เมื่อตรวจหาค่า PCA ครั้งแรกภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด ...
 • วีระชัย จิตรเพียรค้า (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2529)
  ศึกษาผู้ป่วยโรคไทฟอยด์ในโรงพยาบาลเด็กระหว่าง เดือนมกราคม 2528 ถึงเดือนธันวาคม 2529 ที่มีผล เพาะเชื้อในเลือดเป็นเชื้อ Salmonella typhi จำนวน 30 ราย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 10 ราย รักษาด้วย mecillinam, mecillinam ...
 • นภาพร จิระพงษา (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2529)
  During April 1, 1986 to November 30, 1986, a double blind prospective study was conducted in 65 infants under 6 months of age, admitted to the Children's Hospital, Bangkok, with an acute diarrhea and with an onset no longer ...
 • สุรสิทธิ์ หัทยาสมบูรณ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2529)
  จากการศึกษาทารกโตเกินขนาดจำนวน 235 ราย ที่คลอดที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อดูความเจ็บป่วยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่อยู่โรงพยาบาล และอัตราเสี่ยงของการเกิดความเจ็บป่วย โดยแบ่งทารกออกเป็น 3 กลุ่มตามผลของ OGTT และ FBS ของมารดาคือ กลุ่มที่ ...
 • วิรัช ชีวเรืองโรจน์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2529)
  ได้ศึกษาผู้ป่วยช่องคลอดอักเสบในเด็กวัยก่อนมีประจำเดือน 119 ราย ระหว่างเดือนเมษายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ร้อยละ 70 มีอายุระหว่าง 2-7 ปี ผลการเพาะเชื้อจากช่องคลอดได้เชื้อร้อยละ 98.34 (117 ราย) เป็นเชื้อหลายชนิด ร้อยละ 50.49 ...
 • พนิดา คณาพันธ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2529)
  ผู้รายงานได้ทำการศึกษาแบบ Prospective เพื่อดูความสัมพันธ์ของหมู่เลือดกับการเกิดโรคไข้เลือดออกเตงกิ่วและความรุนแรงของโรค โดยทำการศึกษาผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา 1 ปี จำนวน 270 ราย ซึ่งมีอายุ 4 เดือน ถึง 15 1/2 ...
 • วิวัฒน์ ปองเสงี่ยม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2529)
  ผู้รายงานได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จาก เชื้อแบคทีเรีย โดยการใช้ยา Ceftriaxone กับ Cefotaxime ในผู้ป่วยเด็กอายุมากกว่า 1 เดือน จำนวน 20 ราย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 10 รายรักษาด้วยยา Ceftriaxone ...
 • สุวิมล ศรีเบญจรัตน์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2529)
  ได้ศึกษาทารกแฝดแบบ prospective ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2528 ถึง เมษายน 2529 พบอัตราการเกิดทารกแฝด 9.44 ต่อการเกิดมีชีพ 1000 ราย พบเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มี อายุครรภ์ 36.5 -38.5 สัปดาห์ และน้ำหนักแรกคลอดระหว่าง 2000 - ...