QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2549)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสาเหตุ ชนิด ความผิดปกติที่พบร่วม และความสามารถในการเคลื่อนไหว และความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุความผิดปกติที่พบร่วมกับชนิดของภาวะสมองพิการ (Cerebral Palsy)
 • วิรัช ชีวเรืองโรจน์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2529)
  ได้ศึกษาผู้ป่วยช่องคลอดอักเสบในเด็กวัยก่อนมีประจำเดือน 119 ราย ระหว่างเดือนเมษายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ร้อยละ 70 มีอายุระหว่าง 2-7 ปี ผลการเพาะเชื้อจากช่องคลอดได้เชื้อร้อยละ 98.34 (117 ราย) เป็นเชื้อหลายชนิด ร้อยละ 50.49 ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วารุณี พรรณพานิช (โลกวันนี้วันสุข, 2555-05-12)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อาการโรคไข้สมองอักเสบในเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ การรักษาโรคดื้อยา และวิธีป้องกัน
 • ทยาวิชญ์ สันตสว่าง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2532)
  ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีที่มีอุจจาระร่วงนานเกินกว่า 7 วันที่รับไว้ในแผนกโรคอุจจาระร่วงของโรงพยาบาลเด็กตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2531 ถึง 31 สิงหาคม 2532 เป็นเวลา 1 ปี มีผู้ป่วยเข้ารับการศึกษา 65 ราย ...
 • พนิดา อนันตเสรีวิทยา (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2532)
  ได้คึกษาเปรียบเทียบการพบเชื้อแบคทีเรียใน nasopharynx ของผู้ป่วยปอดอักเสบกับผู้ป่วยโรคอื่นที่ไม่ได้เป็นปอดอักเสบ และไม่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โดยผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม มัอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 5 ปี ละรับไว้ในโรงพยาบาลเ ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2555-02-04)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะการติดเกมที่ทำให้รู้สึกแบบเดียวกับการติดยาเสพติด
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ประไพ ชุณหคล้าย (โลกวันนี้วันสุข, 2556-05-11)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการเลือกยาสีฟันสำหรับเด็กและประเภทของยาสีฟัน
 • วัชรี เลิศสุทธิวงศ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2547)
  เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการรักษาซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการเกิดซิฟิลิสแต่กำเนิดและประเมินผลการรักษาซิฟิลิสแต่กำเนิดในทารกหลังคลอด
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-01)
  เอกสารนี้นำเสนอประโยชน์ของยาดิจ็อกซิน วิธีการรับประทานยา ข้อควรปฏิบัติระหว่างรับประทานยา อาการข้างเคียง และวิธีเก็บรักษา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-10-29)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ แนวทางการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2554-11-27)
  ลักษณะเด็กไม่กลืนน้ำ ไม่กลืนนม น้ำลายไหลยืด แหงนคอแบบนี้ เป็น typical case ของ retropharyngeal abscess แต่ปกติแล้ว retropharyngeal abscess จะไม่เห็นคอบวม
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2554-06-13)
  บทความนี้เกี่ยวกับประวัติการรักษา การวินิจฉัยโรคคางบวมของผู้ป่วย อายุ 13 ปี
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-11-19)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับ การวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบในเด็ก อายุ 1 เดือน
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-09-20)
  บทความนี้เกี่ยวกกับการตรวจวินิจฉัยโรคท้องเสียเฉียบพลันในเด็ก อายุ 1 ปี
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กุมารเวชศาสตร์, 2553-08-02)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย guillain-barre syndrome หรือโรคที่มีความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลาย
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2554-06-03)
  บทความนี้เกี่ยวกับประวัติผู้ป่วย การวินิจฉัย การรักษาโรค Croup ของผู้ป่วย อายุ 1 ปี
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-08-24)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย decompensated supraventricular tachycardia หรือ ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กุมารเวชศาสตร์, 2553-07-12)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับารวินิจฉัยโรค acute leukemia หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-11-22)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมหมวกไตในเด็ก อายุ 2 ปี
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2554-11-25)
  แนวคิดหาสาเหตุของ hyponatremia สามารถคิดโดยแบ่งตามปริมาณ total body volume เป็น Euvolemia, hypovolemia หรือ hypervolemia ในรายนี้เป็น euvolemia สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในปัจจุบันของ euvolemic hyponatremia ในปัจจุบันน่าจะเป็น ...