QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • วัชรี เลิศสุทธิวงศ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2547)
  เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการรักษาซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการเกิดซิฟิลิสแต่กำเนิดและประเมินผลการรักษาซิฟิลิสแต่กำเนิดในทารกหลังคลอด
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-01)
  เอกสารนี้นำเสนอประโยชน์ของยาดิจ็อกซิน วิธีการรับประทานยา ข้อควรปฏิบัติระหว่างรับประทานยา อาการข้างเคียง และวิธีเก็บรักษา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-10-29)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ แนวทางการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2554-11-27)
  ลักษณะเด็กไม่กลืนน้ำ ไม่กลืนนม น้ำลายไหลยืด แหงนคอแบบนี้ เป็น typical case ของ retropharyngeal abscess แต่ปกติแล้ว retropharyngeal abscess จะไม่เห็นคอบวม
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2554-06-13)
  บทความนี้เกี่ยวกับประวัติการรักษา การวินิจฉัยโรคคางบวมของผู้ป่วย อายุ 13 ปี
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-11-19)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับ การวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบในเด็ก อายุ 1 เดือน
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-09-20)
  บทความนี้เกี่ยวกกับการตรวจวินิจฉัยโรคท้องเสียเฉียบพลันในเด็ก อายุ 1 ปี
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กุมารเวชศาสตร์, 2553-08-02)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย guillain-barre syndrome หรือโรคที่มีความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลาย
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2554-06-03)
  บทความนี้เกี่ยวกับประวัติผู้ป่วย การวินิจฉัย การรักษาโรค Croup ของผู้ป่วย อายุ 1 ปี
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-08-24)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย decompensated supraventricular tachycardia หรือ ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กุมารเวชศาสตร์, 2553-07-12)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับารวินิจฉัยโรค acute leukemia หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-11-22)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมหมวกไตในเด็ก อายุ 2 ปี
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2554-11-25)
  แนวคิดหาสาเหตุของ hyponatremia สามารถคิดโดยแบ่งตามปริมาณ total body volume เป็น Euvolemia, hypovolemia หรือ hypervolemia ในรายนี้เป็น euvolemia สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในปัจจุบันของ euvolemic hyponatremia ในปัจจุบันน่าจะเป็น ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2554-06-07)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับประวัติผู้ป่วย การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน foreign body ใน airway
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2554-11-25)
  การรักษาด้วยยาในระยะแรกนั้นไม่ยาก ใช้ยา haloperidol ครั้งเดียวก็สามารถระงับอาการได้อย่างรวดเร็ว แต่ความสำคัญมากอยู่ที่การป้องกันต่อเนื่องโดยร่วมมือกับองค์กรอิสระเพื่อให้เด็กปลอดภัยในระยะต่อๆไปเป็นสิ่งที่แพทย์ทุกคนที่ดูแล ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-09-26)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยโรค hemiparesis
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2556-09-20)
  บทความนี้เกี่ยวกับการวินิจฉัยและการตรวจรักษาผู้ป่วย อายุ 3 ปี มีอาการปวดท้อง 1 วัน
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-09-20)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออก
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2555-11-25)
  บทบรรยายนี้กล่าวถึง ตัวอย่าง case ของผู้ป่วย มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยที่ sensory function ปกติ ความรู้สึกตัวปกติดี และ hyporeflexia
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-10-17)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับ การวินิจฉัย การรักษาโรคไข้หวัดในเด็ก อายุ 4 ปี