QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • วราภรณ์ อารีธรรมศิริกุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  จากการศึกษาทารกแรกเกิดที่มีตับม้ามโตกับการติดเชื้อ กลุ่ม TORCH โดยวิธี ELISA ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2427 ถึงเดือนกรกฎาคม 2528 ทารกทุกรายมีอายุไม่ เกิน 1 เดือน พบอุบัติการการติดเชื้อ 35 ราย จาก จำนวนทารกที่ทำการศึกษา ...
 • สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บัณฑิตวิทยาลัย, 2552)
  การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) ศึกษาอำนาจในการทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของเด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี จากปัจจัยภายในตัวบุคคลได้แก่ เจตนาต่อพฤติกรรม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความสามารถในก ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2555-07-11)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างเฉพาะส่วนประวัติ และตรวจร่างกายของผู้ป่วย
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์ (โลกวันนี้วันสุข, 2555-03-24)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ความเชื่อและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตาแฉะและตาแดง
 • พัฒนา นันทิยกุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  จากการศึกษาทารกแรกคลอดที่โรงพยาบาลราชวิถี และทารกที่รับไว้ในตึกเด็กป่วยโรงพยาบลเด็ก ที่มี อาการของตาอักเสบชนิดเป็นหนอง ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๒๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๒๘ จำนวน ๒๐๘ ราย พบว่ามีอุบัติการของการเกิดโรค ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2554-02-20)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการลงโทษเด็กวิธีต่าง ๆ และข้อเสียของการตีเด็ก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-10-23)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีเตรียมการให้เด็กรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; นิยะดา วิทยาศัย (โพสต์ทูเดย์, 2555-01-08)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อาการและสาเหตุของท้องผูกเรื้อรังในเด็ก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ (โพสต์ทูเดย์, 2554-12-11)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อาการหายใจผิดปกติของเด็กที่ต้องไปพบแพทย์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-03-05)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ทำให้เด็กเรียนหนังสือได้ดี และสาเหตุที่เด็กมีปัญหาการเรียน
 • กฤษฎา ศรีสำราญ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  รายงานนี้ ศึกษาทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ ที่โรง พยาบาลราชวิถีระหว่าง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2527 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2528 ระยะเวลา 1 ปี มีอุบัติ การณ์ของทารกน้ำหนักตัวน้อยเป็นร้อยละ 9.15 ของ ทารกคลอดมีชีวิตทั้งหมด ...
 • สุรสิทธิ์ หัทยาสมบูรณ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2529)
  จากการศึกษาทารกโตเกินขนาดจำนวน 235 ราย ที่คลอดที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อดูความเจ็บป่วยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่อยู่โรงพยาบาล และอัตราเสี่ยงของการเกิดความเจ็บป่วย โดยแบ่งทารกออกเป็น 3 กลุ่มตามผลของ OGTT และ FBS ของมารดาคือ กลุ่มที่ ...
 • สัญญา สมใจ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  อุบติการทารกน้ำหนักตัวน้อยในโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ พบว่ามีร้อยละ ๙.๑๕ ของทารกคลอดมีชีพทั้งหมด และถ้านับรวมทารกน้ำหนักตัว ๒,๕๐๐ กรัมด้วย ทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า ๒,๐๐๐ กรัม ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2554-04-17)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่เด็กงุ่มง่าม ทำอะไรช้า และวิธีการแก้ไข
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2555-02-12)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่เด็กติดเกม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ประไพ ชุณหคล้าย (โพสต์ทูเดย์, 2554-03-06)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการใช้ครอบฟันเด็กไร้สนิม ข้อดีและข้อด้อย และการดูแลรักษา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2555-01-15)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประโยชน์ของการเล่านิทานให้เด็กฟัง
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2554-05-01)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะและอาการภาวะบกพร่องในทักษะการเรียน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-10-16)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่เด็กเรียกร้องความสนใจและวิธีแก้ไข
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2555-05-06)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กมีปัญหาการเรียน และการแก้ไข