QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; นิยะดา วิทยาศัย (โพสต์ทูเดย์, 2555-01-08)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อาการและสาเหตุของท้องผูกเรื้อรังในเด็ก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ (โพสต์ทูเดย์, 2554-12-11)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อาการหายใจผิดปกติของเด็กที่ต้องไปพบแพทย์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-03-05)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ทำให้เด็กเรียนหนังสือได้ดี และสาเหตุที่เด็กมีปัญหาการเรียน
 • กฤษฎา ศรีสำราญ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  รายงานนี้ ศึกษาทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ ที่โรง พยาบาลราชวิถีระหว่าง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2527 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2528 ระยะเวลา 1 ปี มีอุบัติ การณ์ของทารกน้ำหนักตัวน้อยเป็นร้อยละ 9.15 ของ ทารกคลอดมีชีวิตทั้งหมด ...
 • สุรสิทธิ์ หัทยาสมบูรณ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2529)
  จากการศึกษาทารกโตเกินขนาดจำนวน 235 ราย ที่คลอดที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อดูความเจ็บป่วยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่อยู่โรงพยาบาล และอัตราเสี่ยงของการเกิดความเจ็บป่วย โดยแบ่งทารกออกเป็น 3 กลุ่มตามผลของ OGTT และ FBS ของมารดาคือ กลุ่มที่ ...
 • สัญญา สมใจ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  อุบติการทารกน้ำหนักตัวน้อยในโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ พบว่ามีร้อยละ ๙.๑๕ ของทารกคลอดมีชีพทั้งหมด และถ้านับรวมทารกน้ำหนักตัว ๒,๕๐๐ กรัมด้วย ทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า ๒,๐๐๐ กรัม ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2554-04-17)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่เด็กงุ่มง่าม ทำอะไรช้า และวิธีการแก้ไข
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2555-02-12)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่เด็กติดเกม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ประไพ ชุณหคล้าย (โพสต์ทูเดย์, 2554-03-06)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการใช้ครอบฟันเด็กไร้สนิม ข้อดีและข้อด้อย และการดูแลรักษา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2555-01-15)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประโยชน์ของการเล่านิทานให้เด็กฟัง
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2554-05-01)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะและอาการภาวะบกพร่องในทักษะการเรียน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-10-16)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่เด็กเรียกร้องความสนใจและวิธีแก้ไข
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2555-05-06)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กมีปัญหาการเรียน และการแก้ไข
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. คลินิกนมแม่ (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การเก็บน้ำนมแม่ เทคนิคการบีบ การเก็บรักษา การป้อนนมด้วยถ้วย และการนำน้ำนมแช่เย็นมาใช้
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ เทคนิคการฝึกแยกอยู่ลำพังในเด็กเพื่อฝึกพฤติกรรม ขั้นตอนการเตรียมการ การลงมือปฏิบัติ และวิธีการที่ทำให้ได้ผลตามเป้าหมาย
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2555-01-28)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ เทคนิคการเล่านิทาน และหลักการเลือกนิทานที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มภารกิจวิชาการ. กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ (2556-10-03)
  แผน่พับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ความหมายของเท้าแบน 2 ประเภท คือ แบบนิ่มและแบบแข็ง
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; นริน ขำหลี (โพสต์ทูเดย์, 2555-01-22)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการกายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกายในน้ำ ประเภทของผู้ป่วย ระยะเวลาในการรักษา และข้อห้าม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ โรคภูมิแพ้ในทารก นมแม่กับการป้องกันโรคภูมิแพ้ โอกาสเกิดโรค และวิธีการป้องกัน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะลำไส้อักเสบเน่าเปื่อยในทารกแรกเกิด อาการ และคุณสมบัติการป้องกันและลดภาวะลำไส้อักเสบ