QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; นริน ขำหลี (โพสต์ทูเดย์, 2555-01-22)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการกายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกายในน้ำ ประเภทของผู้ป่วย ระยะเวลาในการรักษา และข้อห้าม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ โรคภูมิแพ้ในทารก นมแม่กับการป้องกันโรคภูมิแพ้ โอกาสเกิดโรค และวิธีการป้องกัน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะลำไส้อักเสบเน่าเปื่อยในทารกแรกเกิด อาการ และคุณสมบัติการป้องกันและลดภาวะลำไส้อักเสบ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การป้องกันการเกิดโรคท้องเสียในทารกโดยนมแม่ ลักษณะอุจจาระของทารก และข้อดีของนมแม่
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มภารกิจวิชาการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2557-02-20)
  หนังสือเล่มนี้นำเสนอนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 โดยแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 1. นวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทั้งที่ได้จดทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; นาฏยพร จรัญเรืองธีรกุล (โพสต์ทูเดย์, 2555-01-15)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การนอนกรนในเด็ก ประเภทของการนอนกรน ลักษณะการนอนกรนที่อันตราย และวิธีการรักษา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม. หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายของการนอนกรนในเด็ก อาการ สาเหตุ วิธีการวินิจฉัย ภาวะแทรกซ้อน และการรักษา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; รัตโนทัย พลับรู้การ (โพสต์ทูเดย์, 2554-11-27)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะการถูกงูพิษกัด อาการ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; อนุรักษ์ มันศรีชุม (โพสต์ทูเดย์, 2553-11-14)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะโรคอุจจาระร่วง อาการ สาเหตุ และวิธีการป้องกัน
 • ทพญ.ปาริชาติ คำจิ่ม (2561-01-29)
  แนวทางการเขียน TQA/EdPEX Application Report โดย ทพญ.ปาริชาติ คำจิ่ม TQA คืออะไร???? -แนวทางในการบริหารจัดการองค์กรในทุกด้าน ใน ทุกกระบวนการและในบุคลากรทุกระดับให้ทำงานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม -เป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; องค์กรอนามัยโลก (2551-09-01)
  หนังสือเล่มนี้นำเสนอ แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อาการของผู้ป่วย การดูแลที่บ้าน การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การดูแลเมื่อกลับจากโรงพยาบาลและการควบคุมการระบาดของโรค พร้อมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ของผู้ป่วยที่มีระดับคว ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่ชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-08-11)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับ การวิจัยและการดูแลรักษาโรคไข้รูมาติก
 • รัตโนทัย พลับรู้การ (2548-12)
  บทบรรยายนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของสมองเด็ก กลวิธีการส่งเสริมสติปัญญาและพัฒนาการของเด็ก สื่อที่ช่วยพัฒนาเด็ก และการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆ ตั้งแต่ในครรภ์ถึง 12 ปี
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. ศูนย์ไข้เลือดออก (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออก กลุ่มเสี่ยง อาการ ระยะของโรค สาเหตุการเสียชีวิต และวิธีการรักษา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานวิสัญญี (2555)
  เอกสารนี้นำเสนอแนวทางระงับอาการปวดที่เกิดขึ้นหลังผ่าตัดในผู้ป่วยเด็กของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เนื้อหาประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด การประเมินระดับความรุนแรงของความปวด การระงับปว ...
 • ขนิษฐา คชรินทร์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2535)
  จากการศึกษา แนวทางการปฏิบัติตัวของมารดาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในการใช้โออาร์เอส และสารละลายน้ำตาลและเกลือแร่ชนิดเตรียมเองในบ้าน โดยใช้แบบสอบถามผู้ปกครองที่พาบุตรมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเด็ก ระหว่างเดือนธันวาคม 2534 - ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-02-21)
  เอกสารนี้นำเสนอคำแนะนำในการใช้ยาโนโวเซเว่น การเตรียมผสมยาและการฉีดยา พร้อมภาพประกอบ
 • กฤติยา สธนเสาวภาคย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย, 2551)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและจัดตั้งงานบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมให้คำ ปรึกษาหน่วยโรคติดเชื้อ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และประเมินความพึงพอใจของทีมงานต่องานบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรคลินิกทำการระบุ แก้ไข ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-11)
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ปริณดา กีรติพรานนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2555-03-04)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุของโรคเบาหวานในเด็ก ประเภท วิธีการทดสอบเพื่อวินิจฉัย และวิธีการป้องกัน