QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-12-25)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่เด็กนอนฝันร้ายและวิธีการช่วยเหลือเด็ก
 • ณรงค์ เดชชัยวัฒนา (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2534)
  ฝีในสมองเป็นโรคติดเชื้อในสมองที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในเด็กที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดเขียว และเด็กหูน้ำหนวกเรื้อรัง และมีอัตราการตายและความพิการสูง ผู้รายงานได้ทำการศึกษาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาลเด็ก ...
 • ธีระ วงศ์ลิขิตปัญญา (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2548)
  To study prevalence, clinical manifestation, laboratory findings, details of the abscesses, causative organisms and results of treatment of brain abscess in patients with congenital heart disease.
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ความสามารถทางอารมณ์ของเด็ก (อีคิว) และการส่งเสริมทักษะทางอารมณ์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-12-10)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่พ่อแม่ฝึกให้เด็กขับถ่ายไม่ได้ และคำแนะนำในการฝึกขับถ่าย
 • ภคินี จียโชค (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2555)
  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อและการใช้เวลาว่างของเด็กที่รับบริการในสถานเลี้ยงเด็กกลางวันหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงสื่อ
 • อรวรรณ เอี่ยมโอภาส (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2547)
  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูโทรทัศน์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยเวลาในการดูโทรทัศน์และศึกษาความคิดเห็นของบิดามารดาเกี่ยวกับผลกระทบของการดูโทรทัศน์ต่อพฤติกรรมของเด็ก
 • สมโชค ชนะสงคราม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2533)
  ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง อายุ 1 เดือน - 2 ปี ที่รับไว้ในหน่วยท้องเดินของโรงพยาบาลเด็ก จำนวน 136 คน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2532 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2533 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ งานด้านต่างๆ ของกลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • รุ่งทิพย์ ศุกรเวทย์ศิริ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2539)
  ได้ทำการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัย Salicylate poisoning ในโรงพยาบาลเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ถึงปีพ.ศ. 2537 จำนวน71ราย เป็นเพศชาย30ราย เพศหญิง41ราย เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1.3 : 1 มีอายุตั้งแต่3เดือนถึง ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่พี่น้องทะเลาะกันและการช่วยเหลือ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของฟลูออไรด์ รูปแบบของฟลูออไรด์ คำแนะนำในการรับประทาน ปริมาณที่เหมาะสมต่อช่วงวัยต่างๆ การใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ ข้อควรระวังและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ประไพ ชุณหคล้าย (โพสต์ทูเดย์, 2553-10-24)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนฟันแท้ ลักษณะฟันเกิน ตำแหน่ง ปัญหา และวิธีการแก้ไข
 • เกริกยศ ชลายนเดชะ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2526)
  รายงานนี้เป็นการศึกษาผู้ป่วยเด็กที่มีการติดเชื้อ MYCOPLASMA PNEUMONIAE ในระบบทางเดินหายใจ พบว่า ค่า COLD AGGLUTININ ที่เป็นผลบวกเพียงอย่างเดียวไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อ MYCOPLASMA PNEUMONIAE ...
 • ศุภชัย ศุจิจันทรรัตน์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2527)
  Bacterial colonization of the neonates were studied at both Rajvithi Hospital and Children Hospital of Bangkok. The study on forty five normal neonates at maternity ward of Rajvithi Hospital revealed Staphylococcus aureus ...
 • อิสรา บุญสาธร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2527)
  Bacterial colonization of the neonates were studied at both Rajvithi Hospital and Children Hospital of Bangkok. The study on forty five normal neonates at maternity ward of Rajvithi Hospital revealed Staphylococcus aureus ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; รังสรรค์ นิรามิษ (โลกวันนี้วันสุข, 2555-03-10)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายจากแบตเตอรี่ก้อนเล็กที่เด็กอาจจะเผลอกลืนลงไป และคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ก้อนเล็ก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์ (โลกวันนี้วันสุข, 2555-05-26)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายที่เกิดจากไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้เสียบปลายแหลม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอความสำคัญของภาชนะบรรจุยา การแบ่งใช้ยา และคำแนะนำในการจัดเก็บยาลงในภาชนะบรรจุยา
 • สุมาลี โชติยะ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย, 2551)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพระหว่างกลุ่มพยา ...