QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • ภคินี จียโชค (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2555)
  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อและการใช้เวลาว่างของเด็กที่รับบริการในสถานเลี้ยงเด็กกลางวันหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงสื่อ
 • อรวรรณ เอี่ยมโอภาส (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2547)
  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูโทรทัศน์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยเวลาในการดูโทรทัศน์และศึกษาความคิดเห็นของบิดามารดาเกี่ยวกับผลกระทบของการดูโทรทัศน์ต่อพฤติกรรมของเด็ก
 • สมโชค ชนะสงคราม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2533)
  ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง อายุ 1 เดือน - 2 ปี ที่รับไว้ในหน่วยท้องเดินของโรงพยาบาลเด็ก จำนวน 136 คน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2532 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2533 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ งานด้านต่างๆ ของกลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • รุ่งทิพย์ ศุกรเวทย์ศิริ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2539)
  ได้ทำการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัย Salicylate poisoning ในโรงพยาบาลเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ถึงปีพ.ศ. 2537 จำนวน71ราย เป็นเพศชาย30ราย เพศหญิง41ราย เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1.3 : 1 มีอายุตั้งแต่3เดือนถึง ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่พี่น้องทะเลาะกันและการช่วยเหลือ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของฟลูออไรด์ รูปแบบของฟลูออไรด์ คำแนะนำในการรับประทาน ปริมาณที่เหมาะสมต่อช่วงวัยต่างๆ การใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ ข้อควรระวังและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ประไพ ชุณหคล้าย (โพสต์ทูเดย์, 2553-10-24)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนฟันแท้ ลักษณะฟันเกิน ตำแหน่ง ปัญหา และวิธีการแก้ไข
 • เกริกยศ ชลายนเดชะ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2526)
  รายงานนี้เป็นการศึกษาผู้ป่วยเด็กที่มีการติดเชื้อ MYCOPLASMA PNEUMONIAE ในระบบทางเดินหายใจ พบว่า ค่า COLD AGGLUTININ ที่เป็นผลบวกเพียงอย่างเดียวไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อ MYCOPLASMA PNEUMONIAE ...
 • ศุภชัย ศุจิจันทรรัตน์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2527)
  Bacterial colonization of the neonates were studied at both Rajvithi Hospital and Children Hospital of Bangkok. The study on forty five normal neonates at maternity ward of Rajvithi Hospital revealed Staphylococcus aureus ...
 • อิสรา บุญสาธร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2527)
  Bacterial colonization of the neonates were studied at both Rajvithi Hospital and Children Hospital of Bangkok. The study on forty five normal neonates at maternity ward of Rajvithi Hospital revealed Staphylococcus aureus ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; รังสรรค์ นิรามิษ (โลกวันนี้วันสุข, 2555-03-10)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายจากแบตเตอรี่ก้อนเล็กที่เด็กอาจจะเผลอกลืนลงไป และคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ก้อนเล็ก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์ (โลกวันนี้วันสุข, 2555-05-26)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายที่เกิดจากไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้เสียบปลายแหลม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอความสำคัญของภาชนะบรรจุยา การแบ่งใช้ยา และคำแนะนำในการจัดเก็บยาลงในภาชนะบรรจุยา
 • สุมาลี โชติยะ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย, 2551)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพระหว่างกลุ่มพยา ...
 • จรินทรณ์ วงศ์ภากร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2552)
  เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ สาเหตุ ลักษณะอาการทางคลินิก ผลการรักษา และปัจจัยเสี่ยงต่อ การเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มอาการ acute lung injury (ALI) และ acute respiratory distress (ARDS) ในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤติ (PICU)
 • กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2526)
  ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาทารกคลอดก่อนกำหนด 61 ราย ซึ่งมีอายุครรภ์ระหว่าง 29 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์ ทารกเหล่านี้มีเลือดค่อนข้างเป็นกรด ทารกกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษามีค่ามัชฌิมเลขคณิต ของค่า total co₂ content และ ไบคาร์บอนเนตเท่ากับ ...
 • อุไรวรรณ เลิศวนัสบดี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2548)
  เพื่อศึกษา 1. ลักษณะอาการทางคลินิก และผลการตรวจทางรังสีของผู้ป่วยเด็กที่ มีภาวะสำลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ 2. ตำแหน่งและชนิดของสิ่งแปลก ที่พบ 3. การคาดคะเนโอกาสตรวจพบสิ่งแปลกปลอมจากอาการ อาการแสดง และผลการตรวจทางร ...
 • ศศกร วีระสถาปนากุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2555)
  เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางคลินิก สาเหตุ การรักษาและผลการรักษาของทารกแรกเกิดที่มี ของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอด และทราบถึงปัจจัยสำคัญความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ในทารกแรกเกิดที่ได้รับ ไว้ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในระยะเวลา 10 ปี
 • วิบูลย์ วิระมิตรชัย (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2541)
  เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณา ในผู้ที่มีภาวะของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอดจากปอดอักเสบที่รับไว้ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตั้งแต่ พ.ศ.2536-2540 จำนวน116ราย พบว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงเรื่อยๆในช่วง5ปี โดยพบได้บ่อยขึ้นช่วงเดือนธันวาคม ...