QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของฟลูออไรด์ รูปแบบของฟลูออไรด์ คำแนะนำในการรับประทาน ปริมาณที่เหมาะสมต่อช่วงวัยต่างๆ การใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ ข้อควรระวังและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ประไพ ชุณหคล้าย (โพสต์ทูเดย์, 2553-10-24)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนฟันแท้ ลักษณะฟันเกิน ตำแหน่ง ปัญหา และวิธีการแก้ไข
 • เกริกยศ ชลายนเดชะ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2526)
  รายงานนี้เป็นการศึกษาผู้ป่วยเด็กที่มีการติดเชื้อ MYCOPLASMA PNEUMONIAE ในระบบทางเดินหายใจ พบว่า ค่า COLD AGGLUTININ ที่เป็นผลบวกเพียงอย่างเดียวไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อ MYCOPLASMA PNEUMONIAE ...
 • ศุภชัย ศุจิจันทรรัตน์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2527)
  Bacterial colonization of the neonates were studied at both Rajvithi Hospital and Children Hospital of Bangkok. The study on forty five normal neonates at maternity ward of Rajvithi Hospital revealed Staphylococcus aureus ...
 • อิสรา บุญสาธร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2527)
  Bacterial colonization of the neonates were studied at both Rajvithi Hospital and Children Hospital of Bangkok. The study on forty five normal neonates at maternity ward of Rajvithi Hospital revealed Staphylococcus aureus ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; รังสรรค์ นิรามิษ (โลกวันนี้วันสุข, 2555-03-10)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายจากแบตเตอรี่ก้อนเล็กที่เด็กอาจจะเผลอกลืนลงไป และคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ก้อนเล็ก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์ (โลกวันนี้วันสุข, 2555-05-26)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายที่เกิดจากไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้เสียบปลายแหลม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอความสำคัญของภาชนะบรรจุยา การแบ่งใช้ยา และคำแนะนำในการจัดเก็บยาลงในภาชนะบรรจุยา
 • สุมาลี โชติยะ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย, 2551)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพระหว่างกลุ่มพยา ...
 • จรินทรณ์ วงศ์ภากร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2552)
  เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ สาเหตุ ลักษณะอาการทางคลินิก ผลการรักษา และปัจจัยเสี่ยงต่อ การเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มอาการ acute lung injury (ALI) และ acute respiratory distress (ARDS) ในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤติ (PICU)
 • กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2526)
  ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาทารกคลอดก่อนกำหนด 61 ราย ซึ่งมีอายุครรภ์ระหว่าง 29 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์ ทารกเหล่านี้มีเลือดค่อนข้างเป็นกรด ทารกกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษามีค่ามัชฌิมเลขคณิต ของค่า total co₂ content และ ไบคาร์บอนเนตเท่ากับ ...
 • อุไรวรรณ เลิศวนัสบดี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2548)
  เพื่อศึกษา 1. ลักษณะอาการทางคลินิก และผลการตรวจทางรังสีของผู้ป่วยเด็กที่ มีภาวะสำลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ 2. ตำแหน่งและชนิดของสิ่งแปลก ที่พบ 3. การคาดคะเนโอกาสตรวจพบสิ่งแปลกปลอมจากอาการ อาการแสดง และผลการตรวจทางร ...
 • ศศกร วีระสถาปนากุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2555)
  เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางคลินิก สาเหตุ การรักษาและผลการรักษาของทารกแรกเกิดที่มี ของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอด และทราบถึงปัจจัยสำคัญความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ในทารกแรกเกิดที่ได้รับ ไว้ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในระยะเวลา 10 ปี
 • วิบูลย์ วิระมิตรชัย (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2541)
  เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณา ในผู้ที่มีภาวะของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอดจากปอดอักเสบที่รับไว้ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตั้งแต่ พ.ศ.2536-2540 จำนวน116ราย พบว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงเรื่อยๆในช่วง5ปี โดยพบได้บ่อยขึ้นช่วงเดือนธันวาคม ...
 • เบญจศิลป์ นิภาเกษม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  ได้ทำการศึกษาแบบ Prospective study ในผู้ป่วยเด็ก ที่มีของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอดจากโรคปอดอักเสบ โดยทำการศึกษาผู้ป่วยเด็กทั้งหมด ๕๘ ราย ที่รับไว้ใน ตึกคนไข้สามัญของโรงพยาบาลเด็กระหว่าง ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗ ถึง ๓๑ ...
 • สุภาพร สุทัศนทรวง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2538)
  ข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยเด็ก Aplastic anemia จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย ที่มารับการรักษาที่หน่วยกุมารเวชศาสร์ โรงพยาบาลเด็ก ระหว่างปี พ.ศ.2533-2537 เป็นผู้ป่วยเพศชาย 23 ราย เพศหญิง 12 ราย อายุระหว่าง 1-15 ปี มีอัตราส่วน ...
 • สุจิตรา ยิ่งยงค์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550)
  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาข้อมูลแบบไปข้างหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) อุบัติการณ์ของการเกิด ภาวะไขมันในเลือดสูง (2) ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ดัชนีมวลกาย ระยะของโรคต่อภาวะไขมันในเลือดสูง และ (3) ประสิทธิผลของการใช้ยาต้ ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (กุมารเวชศาสตร์, 2558-08-27)
  การเกิด cardiac arrest ในเด็กมักไม่ได้เกิดจากหัวใจเป็นหลักเหมือนในผู้ใหญ่ แต่มักเป็นผลจาก การล้มเหลวของระบบหายใจ (respiratory failure) หรือระบบไหลเวียนโลหิต (circulatory failure or shock) เมื่อไม่แก้ไขให้ทันทั้งสองระบบก ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2555-07-11)
  การวินิจฉัย การรักษาสำหรับการเกิด cardiac arrest ในเด็กจากการล้มเหลวของระบบหายใจ (respiratory failure) หรือระบบไหลเวียนโลหิต (circulatory failure or shock) รวมถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความดันโลหิต
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-08-13)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับ การรักษา การวินิจฉัย ทางเดินหายใจและการช่วยหายใจ Airway management and assisted ventilation, การให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำและไขกระดูกรวมถึง การให้สารน้ำและยาสำหรับภาวะฉุกเฉินในเด็ก