QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; รังสรรค์ นิรามิษ (โลกวันนี้วันสุข, 2555-03-10)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายจากแบตเตอรี่ก้อนเล็กที่เด็กอาจจะเผลอกลืนลงไป และคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ก้อนเล็ก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์ (โลกวันนี้วันสุข, 2555-05-26)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายที่เกิดจากไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้เสียบปลายแหลม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอความสำคัญของภาชนะบรรจุยา การแบ่งใช้ยา และคำแนะนำในการจัดเก็บยาลงในภาชนะบรรจุยา
 • สุมาลี โชติยะ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย, 2551)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพระหว่างกลุ่มพยา ...
 • จรินทรณ์ วงศ์ภากร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2552)
  เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ สาเหตุ ลักษณะอาการทางคลินิก ผลการรักษา และปัจจัยเสี่ยงต่อ การเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มอาการ acute lung injury (ALI) และ acute respiratory distress (ARDS) ในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤติ (PICU)
 • กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2526)
  ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาทารกคลอดก่อนกำหนด 61 ราย ซึ่งมีอายุครรภ์ระหว่าง 29 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์ ทารกเหล่านี้มีเลือดค่อนข้างเป็นกรด ทารกกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษามีค่ามัชฌิมเลขคณิต ของค่า total co₂ content และ ไบคาร์บอนเนตเท่ากับ ...
 • อุไรวรรณ เลิศวนัสบดี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2548)
  เพื่อศึกษา 1. ลักษณะอาการทางคลินิก และผลการตรวจทางรังสีของผู้ป่วยเด็กที่ มีภาวะสำลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ 2. ตำแหน่งและชนิดของสิ่งแปลก ที่พบ 3. การคาดคะเนโอกาสตรวจพบสิ่งแปลกปลอมจากอาการ อาการแสดง และผลการตรวจทางร ...
 • ศศกร วีระสถาปนากุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2555)
  เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางคลินิก สาเหตุ การรักษาและผลการรักษาของทารกแรกเกิดที่มี ของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอด และทราบถึงปัจจัยสำคัญความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ในทารกแรกเกิดที่ได้รับ ไว้ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในระยะเวลา 10 ปี
 • วิบูลย์ วิระมิตรชัย (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2541)
  เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณา ในผู้ที่มีภาวะของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอดจากปอดอักเสบที่รับไว้ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตั้งแต่ พ.ศ.2536-2540 จำนวน116ราย พบว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงเรื่อยๆในช่วง5ปี โดยพบได้บ่อยขึ้นช่วงเดือนธันวาคม ...
 • เบญจศิลป์ นิภาเกษม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  ได้ทำการศึกษาแบบ Prospective study ในผู้ป่วยเด็ก ที่มีของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอดจากโรคปอดอักเสบ โดยทำการศึกษาผู้ป่วยเด็กทั้งหมด ๕๘ ราย ที่รับไว้ใน ตึกคนไข้สามัญของโรงพยาบาลเด็กระหว่าง ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗ ถึง ๓๑ ...
 • สุภาพร สุทัศนทรวง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2538)
  ข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยเด็ก Aplastic anemia จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย ที่มารับการรักษาที่หน่วยกุมารเวชศาสร์ โรงพยาบาลเด็ก ระหว่างปี พ.ศ.2533-2537 เป็นผู้ป่วยเพศชาย 23 ราย เพศหญิง 12 ราย อายุระหว่าง 1-15 ปี มีอัตราส่วน ...
 • สุจิตรา ยิ่งยงค์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550)
  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาข้อมูลแบบไปข้างหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) อุบัติการณ์ของการเกิด ภาวะไขมันในเลือดสูง (2) ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ดัชนีมวลกาย ระยะของโรคต่อภาวะไขมันในเลือดสูง และ (3) ประสิทธิผลของการใช้ยาต้ ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (กุมารเวชศาสตร์, 2558-08-27)
  การเกิด cardiac arrest ในเด็กมักไม่ได้เกิดจากหัวใจเป็นหลักเหมือนในผู้ใหญ่ แต่มักเป็นผลจาก การล้มเหลวของระบบหายใจ (respiratory failure) หรือระบบไหลเวียนโลหิต (circulatory failure or shock) เมื่อไม่แก้ไขให้ทันทั้งสองระบบก ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2555-07-11)
  การวินิจฉัย การรักษาสำหรับการเกิด cardiac arrest ในเด็กจากการล้มเหลวของระบบหายใจ (respiratory failure) หรือระบบไหลเวียนโลหิต (circulatory failure or shock) รวมถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความดันโลหิต
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-08-13)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับ การรักษา การวินิจฉัย ทางเดินหายใจและการช่วยหายใจ Airway management and assisted ventilation, การให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำและไขกระดูกรวมถึง การให้สารน้ำและยาสำหรับภาวะฉุกเฉินในเด็ก
 • นฤดี จ่าพันดุง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2546)
  จากการศึกษาย้อนหลังในทารกแรกเกิด ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น neonatal seizure 97 คนที่มารับการรักษาที่หน่วยทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2541 ถึง 31ธันวาคม พ.ศ.2545 ระยะเวลา5ปี ...
 • ศราวัณ พอกเพิ่มดี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2538)
  Congenital cystic disease of the lung เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยและหากไม่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที อาจพบภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทั้งจากโรคเองและภาวะแทรกซ้อนจากกรักษา
 • พัชรินทร์ ผลิพัฒน์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2539)
  การเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นภาวะหนึ่งของการเจ็บป่วยที่นับวันจะมีความชุกเพิ่มมากขึ้นทั้งในประชากรผู้ใหญ่และเด็ก ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เพื่อศึกษาอัตราความชุกและลักษณะของผู้ป ...
 • ปานรวี มีมารยาตร์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2543)
  บทนำ ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน, การใช้สารเสพติด หรือพฤติกรรมก้าวร้าวต่อต้านสังคม ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ้นไทย ...
 • บรรพต ประเศรษโฐ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2529)
  การให้สารอาหารทางเส้นเลือดดำส่วนปลาย เป็นวิธีการที่ง่ายต่อการปฏิบัติและได้ประโยชน์ ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่ ร่างกายต้องการ สารละลายกรดอะมิโนก็เป้นส่วนประกอบที่สำคัญ จึงได้ทำการศึกษา การให้สารละลายกรดอะมิ ...