QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • อาวุธ แก้วภมร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2540)
  ได้ทำการศึกษาย้อนหลัง ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งอัณฑะที่มารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในระยะเวลา10ปีตั้งแต่1มกราคม2530 ถึง31ธันวาคม2539 จำนวน10รายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 2-4ปี (ร้อยละ60) ...
 • ทรงพล พงศ์พัฒนโชติ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2536)
  ในช่วงระยะเวลา 11ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.2525 - 2535 มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่โรงพยาบาลเด็ก 95ราย เป็นnon - Hodgkin's lymphoma (NHL) 70ราย (73.68%) เป็น Hodgkin's lymphoma (HL) 12ราย (12.63%) ...
 • วรนาฏ จันทร์ขจร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2540)
  ได้ศึกษาย้อนหลังโรคมะเร็งตับชนิดปฐมภูมิ ในผู้ป่วยเด็กที่มารับการตรวจรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่มกราคม 2530 ถึง ธันวาคม 2539 รวมเวลา10ปี มีผู้ป่วยทั้งสิ้น30ราย เป็น Hepatocellular carcinoma (HCC) 7ราย ...
 • อภิชาติ เจริญธรรมสุขใจ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2539)
  ได้ทำการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งของรังไข่ ที่มารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2529 ถึง 31 ธันวาคม 2538 จำนวน 22 ราย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะน้ำหนักเกิน เคล็ดลับการลดน้ำหนัก และหลักปฏิบัติในการออกกำลังกาย
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ เหตุผลที่เด็กทำผิด วิธีจัดการ และวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ปราณี เมืองน้อย (โพสต์ทูเดย์, 2555-04-22)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะการปวดท้องในเด็กและวัยรุ่น และสาเหตุการปวดท้อง
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2554-01-30)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อสงสัยของเด็กเมื่อมีน้อง และวิธีแก้ปัญหา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2553-12-19)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียน และวิธีการแก้ปัญหา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-10-02)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียนและวิธีแก้ปัญหา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-30)
  เอกสารนี้นำเสนอสาเหตุที่เป็นไปได้ของอาการไอ กลไกของร่างกายที่ก่อให้เกิดอาการไอ ชนิดและฤทธิ์ของยาแก้ไอ หลักการใช้ยาปฏิชีวนะ และคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีอาการไอ
 • ศุภมาส นภาวิชยานันท์; สรศักดิ์ ครุยานนท์; สุกานดา อุทัยรัตน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชื้อที่เป็นสาเหตุและเชื้อที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายกลุ่ม อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพและแบบแผนการ ใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบโรงพยาบาลโดยการเก็บข้อมูลย้อนหลังในกลุ่มผ ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอคำแนะนำในการเลือกใช้ยาสเตียรอยด์ วิธีการใช้ยา และอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างของยาสเตียรอยด์ซึ่งประกอบด้วย ชื่อสามัญ ชื่อการค้า และระดับความแรงของยา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ; นวภรณ์ วิมลสาระวงค์; รวิวรรณ วิทวัสสำราญกุล (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอผลสรุปของการจัดกิจกรรม "ยาไม่ใช้แลกเปลี่ยนได้เป็นถุงผ้า" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้ทำเสนอสาเหตุของการเกิดยาเหลือใช้หรือที่รู้จักกันว่า 'ยาขยะ' ในบ้านหรือที่พักอาศัย
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอความหมายของยาเหลือใช้หรือ "ยาขยะ"
 • วิไลวรรณ สโมสร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2536)
  ได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ไปข้างหน้าในผู้ป่วยไข้เดงกิว และไข้เลือดออกเดงกิวที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเด็ก ระหว่างเดือนตุลาคม 2535 ถึงมีนาคม 2536 เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของ eletrolyte และ blood gas ในวันต่างๆของโรค ...
 • เติมแสง ศรีสุวรรณภรณ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2532)
  ได้ทำการศึกษาระดับอิมมูโนโกลบูลิน ในน้ำเหลืองของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน 97 ราย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2531 ถึง สิงหาคม 2532 โดยเลือกทารกที่น้ำหนักสมอายุครรภ์ (AGA) ซึ่งคลอดจากแม่ปกติ และ ทารกไม่มีความพิการแต่กำเนิด ...
 • พนม อาชาฤทธิ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2534)
  ผลการศึกษาระดับ Cholesterol, Triglycerides, LDL, HDL, VLDL ในเด็กอ้วนกลุ่ม Exogenous obesity จำนวน 41 ราย ที่โรงพยาบาลเด็กระหว่าง 1 กันยายน 2533 ถึง 31 สิงหาคม 2534 (รวม 12 เดือน) อายุ 7 เดือนถึง 14ปี เฉลี่ย 7.65 +- 4.03ปี, ...
 • วินัดดา ปิยะศิลป์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2526)
  การศึกษาในทารกคลอดครบกำหนด จำนวน 60 ราย ที่มีอาการตัวเหลืองและจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือด และไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อน นอกจาก ABO incompatibility และ G-6PD deficiency โดยแบ่งทารกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ให้ ...