QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-30)
  เอกสารนี้นำเสนอสาเหตุที่เป็นไปได้ของอาการไอ กลไกของร่างกายที่ก่อให้เกิดอาการไอ ชนิดและฤทธิ์ของยาแก้ไอ หลักการใช้ยาปฏิชีวนะ และคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีอาการไอ
 • ศุภมาส นภาวิชยานันท์; สรศักดิ์ ครุยานนท์; สุกานดา อุทัยรัตน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชื้อที่เป็นสาเหตุและเชื้อที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายกลุ่ม อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพและแบบแผนการ ใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบโรงพยาบาลโดยการเก็บข้อมูลย้อนหลังในกลุ่มผ ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอคำแนะนำในการเลือกใช้ยาสเตียรอยด์ วิธีการใช้ยา และอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างของยาสเตียรอยด์ซึ่งประกอบด้วย ชื่อสามัญ ชื่อการค้า และระดับความแรงของยา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ; นวภรณ์ วิมลสาระวงค์; รวิวรรณ วิทวัสสำราญกุล (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอผลสรุปของการจัดกิจกรรม "ยาไม่ใช้แลกเปลี่ยนได้เป็นถุงผ้า" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้ทำเสนอสาเหตุของการเกิดยาเหลือใช้หรือที่รู้จักกันว่า 'ยาขยะ' ในบ้านหรือที่พักอาศัย
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอความหมายของยาเหลือใช้หรือ "ยาขยะ"
 • วิไลวรรณ สโมสร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2536)
  ได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ไปข้างหน้าในผู้ป่วยไข้เดงกิว และไข้เลือดออกเดงกิวที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเด็ก ระหว่างเดือนตุลาคม 2535 ถึงมีนาคม 2536 เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของ eletrolyte และ blood gas ในวันต่างๆของโรค ...
 • เติมแสง ศรีสุวรรณภรณ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2532)
  ได้ทำการศึกษาระดับอิมมูโนโกลบูลิน ในน้ำเหลืองของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน 97 ราย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2531 ถึง สิงหาคม 2532 โดยเลือกทารกที่น้ำหนักสมอายุครรภ์ (AGA) ซึ่งคลอดจากแม่ปกติ และ ทารกไม่มีความพิการแต่กำเนิด ...
 • พนม อาชาฤทธิ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2534)
  ผลการศึกษาระดับ Cholesterol, Triglycerides, LDL, HDL, VLDL ในเด็กอ้วนกลุ่ม Exogenous obesity จำนวน 41 ราย ที่โรงพยาบาลเด็กระหว่าง 1 กันยายน 2533 ถึง 31 สิงหาคม 2534 (รวม 12 เดือน) อายุ 7 เดือนถึง 14ปี เฉลี่ย 7.65 +- 4.03ปี, ...
 • วินัดดา ปิยะศิลป์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2526)
  การศึกษาในทารกคลอดครบกำหนด จำนวน 60 ราย ที่มีอาการตัวเหลืองและจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือด และไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อน นอกจาก ABO incompatibility และ G-6PD deficiency โดยแบ่งทารกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ให้ ...
 • สมชาย เรืองศิรินุสรณ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2533)
  ได้ทำการศึกษาหาระดับเอนไซม์ amylase ในซีรัมผู้ป่วยไข้เลือดออกและไข้เดงกิวที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเด็ก ระหว่างเดือนตุลาคม 2532 ถึงเดือน มีนาคม 2533 จำนวน 195 ราย เป็นผู้ป่วยไข้เลือดออกกลุ่มไม่ช็อก 63 ราย กลุ่มช็อก 116 ราย ...
 • นริศ วารณะวัฒน์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2527)
  ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาระดับของแคลเซียมและ Corrected QT Interval (QTc) ในผู้ป่วยภาวะช็อคจากไข้เลือดออก ๖๑ ราย เปรียบเทียบกับเด็กปกติ ๒๑ รายผลปรากฏว่าระดับแคลเซี่ยมในผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะช็อคจนไข้เลือดออก ลดต่ำกว่าเด็กปกติอ ...
 • วิโรจน์ กิจจาวิจิตร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาระดับแคลเซียมและ Q - oTc ในผู้ป่วยภาวะช็อคจากโรคไข้เลือดออก ๒๑ ราย เปรียบ เทียบกับเด็กปกติ ๒๑ ราย ผลปรากฏว่าระดับแคลเซียม ในกลุ่มผู้ป่วยช็อคจากโรคไข้เลือดออก ลดต่ำกว่ากลุ่ม เด็กปกติอย่างมีนัยสำคัญ ...
 • จินตกานต์ เกษมศรี ณ อยุธยา (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2543)
  ได้ทำการศึกษาระดับสังกะสีในเลือดของผู้ป่วยเด็กน้ำหนักน้อย และ/หรือ มีปัญหาการกินในคลีนิกโภชนาการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน30ราย เป็นเพศชาย13ราย เพศหญิง17ราย อายุเฉลี่ย2.4+-1.8ปี ผู้ป่วยแบ่งตามภาวะโภชนาการ ...
 • วิไลรัตน์ หล้ามาชน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2548)
  ศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของ Vibrio cholerae ด้านการกระจายของโรค ลักษณะทางคลินิก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพการรักษา ผล และภาวะแทรกซ้อน
 • ธนินทร์ เวชชาภินันท์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2545)
  วัตถุประสงค์ : ศึกษาระบาดวิทยาและลักษณะทางคลีนิกของโรคมือ เท้าและปากที่เกิดจากการคิดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สรุป : โรค มือ เท้า และปาก สาเหตุเกิดมาจากการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 เป็นส่วนใหญ่ ...
 • ผการัตน์ แสงกล้า (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2537)
  ผู้ป่วยที่เป็นหัดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 1-9 ปี โดยมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอายุจาก 1-5 ปี ไปเป็นกลุ่ม 6-9 ปี มากขึ้น และสาเหตุที่สำคัญที่เด็กเหล่านี้ยังเป็นหัด เกิดจากการที่ไม่ได้รับวัคซีนหัด
 • ดวงกมล เจริญเกษมวิทย์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2534)
  โรคอุจจาระร่วงยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณะสุขของโลกแม้ว่า อัตราการตายจากโรคอุจจาระร่วงจะน้อยลง แต่อัตราการเกิดโรคยังไม่ลดลง พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้เกิดอุจจาระร่วงเฉียบพลันกลายเป็นโรคอุจจาระร่วงเรื้อรัง เช่น ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-11-12)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ โรคตาแดงในเด็ก สาเหตุการเกิดโรค อาการ และวิธีรักษา
 • ปราณี เมืองน้อย (2556-09-29)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ รากฐานสำคัญในการพัฒนาความฉลาดของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 5 ปี ได้แก่ ไอคิว ด้านเชาว์ปัญญา, อีคิว ด้านอารมณ์ และ เอ็มคิว ด้านคุณธรรม