QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • สุวิสา จวนสาง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2546)
  วัตถุประสงค์ : 1)เพื่อศึกษาจำนวนร้อยละของทารกอายุ 1เดือน-1ปี ที่สามารถนอนกลางคืนติดต่อกันนาน4-5ชั่วโมง โดยไม่ต้องตื่นมากินนม 2)เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติ ความรู้ ความเข้าใจของผู้เลี้ยงดูในการจัดการเกี่ยวกับการนอนของทารก สรุป ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โพสต์ทูเดย์, 2554-05-29)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มอาการของโรคสมาธิสั้นในเด็ก สาเหตุอื่นที่ทำให้เด็กไม่มีสมาธิ และแนวทางการช่วยเหลือ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; นัยนา ณีศะนันท์ (โลกวันนี้วันสุข, 2555-03-31)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีป้องกันเด็กจมน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; นัยนา ณีศะนันท์ (โพสต์ทูเดย์, 2555-03-25)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สถิติการจมน้ำของเด็ก วิธีการป้องกัน และการปฐมพยาบาล
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2560-02-20)
  “สรุปและส่งต่อ” เป็นบันทึกที่เกิดขึ้นจากดาริของผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิง ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2552-2559) เล็งเห็นถึงคุณค่าของผลงานของ บุคลากรที่มีอยู่จานวนมากและส่งผลโดยตรงต่อ ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-04-10)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การสอนเด็กให้ปกป้องสิทธิของตนเองและปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; รัตโนทัย พลับรู้การ (โพสต์ทูเดย์, 2554-03-13)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการปลูกฝังให้เด็กรู้จักการประหยัดและอดออม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-03-19)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การปลูกฝังให้เด็กประหยัด การรู้จักเก็บออม และวิธีส่งเสริมแรงจูงใจเด็ก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2555-02-19)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อาการที่บ่งบอกว่าเด็กติดเกม
 • วิษณุชัย วิไลสกุลยง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2530)
  ได้ทำการศึกษาหารเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบในเด็กเล็ก อายุระหว่าง 1 เดือนถึง 2 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเด็ก จำนวน 60 ราย ระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม 2530 พบเชื้อที่เป็นสาเหตุถึง 29 ราย (48.33%) เป็นการติดเชื้อแบบ ...
 • กิติศักดิ์ สายนุช (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2538)
  ได้ทำการศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยเด็กโรคเอดส์ที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงของโรงพยาบาลเด็กระหว่าง 1 มีนาคม 2536 ถึง 31 ธันวาคม 2537 จำนวน31ราย เป็นผู้ป่วยเพศชายต่อเพศหญิง = 1.21 : 1 มีอายุตั้งแต่ 4-24 ...
 • สมพัน กลั่นดีมา, หัวหน้าโครงการวิจัย; สุริยัน นัครา; สมจิต ปานแดง; ชุติวรรณ รอดแผ้วพาล; เกียรติศักดิ์ พรมภักดิ์; สมพร จันทรวงค์; สุมาลี โสมา; บุญชู ชุมจันทร์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2554)
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ร่วมกับนวัตกรรมการประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพรังสีทรวงอก เด็กอายุก่อนวัยเรียน ในงานรังสีวินิจฉัย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของญาติ หรือผู้ปกครองของเด็กป่วยอายุก่อนวัยเรียน ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช (โลกวันนี้วันสุข, 2555-04-28)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุและวิธีการลดปัญหาสิวในวัยรุ่น
 • ปะราลี ชินเวชกิจวานิชย์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2547)
  เพื่อศึกษาถึงอุบัติการณ์ อาการ อาการแสดง การดำเนินโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรคสุกใสในทารกแรกเกิด
 • ศิราภรณ์ สวัสดิวร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-07-29)
 • นันทวรรณี หวังโรจนรัตน์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2531)
  ศึกษาทารกแรกเกิดทั้งก่อนกำหนด และครบกำหนดที่คลอดในโรงพยาบาลราชวิถีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 31 ถึง 42.5 สัปดาห์ จำนวน 823 คน และเป็นทารกปกติ น้ำหนักตัวสมกับอายุ จำนวน 729 ราย ศึกษาโดยการวัดเส้นรอบวงแขน ประเมินอายุครรภ์ ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2560-05-25)
  2513 ผมเป็น Resident เด็ก รพ.ศิริราช ไปออกหน่วย ร.พ.ช. ที่ จังหวัดอุดร ได้รู้จักกับพี่สุภา พี่สุภา เป็นหมอเด็กที่ รพ.อุดร ในขณะนั้น รพ.อุดรยังไม่ใหญ่โต แต่คนใช้แน่นมากผมไปช่วยทำงานอยู่ 2 อาทิตย์ หลังจากนั้นพี่สุภาย้ายมารพ.เด็ก ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2560-05-25)
  นอกจากความสำเร็จทางวิชาการด้านศัลยกรรมเด็กแล้ว อาจารย์ยังประสบความสำเร็จด้าน การบริหารเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายแพทย์ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2535 และ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-20)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลอดหยดยา วิธีตวงยาด้วยหลอดหยดยา วิธีทำความสะอาดหลอดหยดยา และวิธีการดูปริมาตรของกระบอกฉีดยา
 • พิษณุ บริบาลบรรพตเขตต์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2532)
  ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดลมฝอยอีกเสบเฉียบพลันจำนวน 60 ราย ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเด็ก ตึกสามัญเด็กเล็ก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2531 ถึงเดือนกรกฎาคม 2532 รวม 13 เดือน เทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบที่เพศและอายุเดียวกับผู้ป่วยจำนวน ...