QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2560-05-25)
  2513 ผมเป็น Resident เด็ก รพ.ศิริราช ไปออกหน่วย ร.พ.ช. ที่ จังหวัดอุดร ได้รู้จักกับพี่สุภา พี่สุภา เป็นหมอเด็กที่ รพ.อุดร ในขณะนั้น รพ.อุดรยังไม่ใหญ่โต แต่คนใช้แน่นมากผมไปช่วยทำงานอยู่ 2 อาทิตย์ หลังจากนั้นพี่สุภาย้ายมารพ.เด็ก ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2560-05-25)
  นอกจากความสำเร็จทางวิชาการด้านศัลยกรรมเด็กแล้ว อาจารย์ยังประสบความสำเร็จด้าน การบริหารเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายแพทย์ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2535 และ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-20)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลอดหยดยา วิธีตวงยาด้วยหลอดหยดยา วิธีทำความสะอาดหลอดหยดยา และวิธีการดูปริมาตรของกระบอกฉีดยา
 • พิษณุ บริบาลบรรพตเขตต์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2532)
  ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดลมฝอยอีกเสบเฉียบพลันจำนวน 60 ราย ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเด็ก ตึกสามัญเด็กเล็ก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2531 ถึงเดือนกรกฎาคม 2532 รวม 13 เดือน เทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบที่เพศและอายุเดียวกับผู้ป่วยจำนวน ...
 • รศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2558-02-17)
  รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award - TQA เป็นรางวัลระดับโลก (World Class) มีพื้นฐานการตัดสิน เช่นเดียวกับ รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาMalcolm Baldrige National Quality Award
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-05-28)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมของลูกที่พ่อแม่ไม่พอใจ อาจจะเกิดจากสิ่งที่พ่อแม่เคยเป็นในอดีต พ่อแม่ควรพิจารณาอารมณ์และทำความเข้าใจในตัวลูก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2555-03-24)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประโยชน์ของการหัวเราะในทารก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์ (โพสต์ทูเดย์, 2555-05-06)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อาการและวิธีรักษาโรคหิด
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ภาวินี อินทกรณ์ (โพสต์ทูเดย์, 2554-12-25)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุการเกิดหูน้ำหนวก ชนิด อาการ และวิธีป้องกัน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ประไพ ชุณหคล้าย (โลกวันนี้วันสุข, 2555-04-07)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ เทคนิคส่งเสริมการแปรงฟันเด็ก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-20)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีการดูอายุของยาบนฉลากยา และวิธีการเก็บรักษาเพื่อคงอายุของยา
 • ไกรสร เจียมสวัสดิ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
  ผู้ทำการวิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการแปรกลับ ของปฎิกิริยาทุเบอร์คุลินในเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ และเด็กปรกติที่ได้รับการฉีดวัคซีน บี ซี จี เมื่อแรกเกิด โดยได้ทำการทดสอบทุเบอร์คุลินในเด็ก 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ...
 • อรอนงค์ ตั้งเวนิชเจริญสุข (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2543)
  วัตถุประสงค์ของการศึกษา : เพื่อศึกษาอัตราเร็วการเขียนหนังสือของเด็กไทยในแต่ละชั้นปี ระหว่างชั้นประถมปีที่1-6 สรุปผลการศึกษา : ได้ทำการศึกษาหาอัตราเร็วการเขียนหนังสือในเด็กแต่ละชั้นปีตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1-6 พบว่าอัตรเร็ ...
 • ชุลีพร ยอดเพ็ชผ่องศรี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2548)
  1)เพื่อศึกษาสาเหตุของอัมพาตครึ่งซีกในเด็ก ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างปี พ.ศ.2537-2546 เป็นระยะเวลา 10 ปี 2)เพื่อศึกษาปัจจัยที่ช่วยพยากรณ์โรคของผู้ป่วยเด็กอัมพาตครึ่งซีก ...
 • สุพิชญา เนตรสว่าง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2549)
  เพื่อศึกษาอาการติดเชื้อทางผิวหนังในผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-01)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาการท้องผูกในเด็ก ซึ่งครอบคลุมถึง ลักษณะอาการ สาเหตุ วิธีป้องกัน วิธีแก้ปัญหา และยาที่ควรเลือกใช้
 • ภาวินี ชิรปัญญานนท์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2555)
  เพื่อศึกษาอาการทางคลินิกและภาระค่ารักษาพยาบาลจากโรคไข้หวัดใหญ่ในสถาบัน สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • สิริลักษณ์ จันทร์วีระชัย (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2555)
  เพื่อศึกษาลักษณะอาการแสดงของโรค ความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน อัตราการเสียชีวิต และภาระค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคสุกใสที่รักษาตัวในโรงพยาบาล
 • กนกวรรณ ขาวทอง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2547)
  ศึกษาผู้ป่วย NSSLE ในหัวข้อ อุบัติการณ์. ลักษณะทางคลินิก, การตรวจทางห้องปฎิบัติการ, การรักษา และผการรักษา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2554-01-09)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพฟันของเด็ก