QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • วินัดดา ปิยะศิลป์ (2556-09-28)
  บทบรรยายนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาทางอารมณ์ของเด็กและวัยรุ่น การพัฒนาของสมองในช่วงวัยต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของสารเคมีในสมองและการเรียนรู้ และการเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกของเด็ก
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กุมารเวชศาสตร์, 2556-06-24)
 • รศ. คลินิก นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ (2558-12-04)
  เอกสารประกอบการนำเสนอ เพื่อต้อนรับคณะดูงานจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2554)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาตาของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีซึ่งจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย กลุ่มยา ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญ ลักษณะการใช้ และราคา
 • Varaporn Mahatharadol; Tongkao Rattanasuwan; Veera Buranakitjaroen; Supattra Chareekaew (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2554)
  Gastric volvulus (GV) in children is a rare condition. Patients usually present with upper gastrointestinal obstruction. Though rare, GV is life – threatening if not recognized and treated promptly. We report 7 cases of ...
 • ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2533)
  ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 - 2531 มีผู้ป่วย Gastroesophageal Reflux (GER) ที่ได้รับการวินิจฉัยยืนยันด้วย UGI study จำนวน 113 ราย ในโรงพยาบาลเด็ก อายุตั้งแต่ 1 วัน ถึง 7 ปี พบอุบัติการ 7.53 ต่อแสน ของขำนวนผู้ป่วยทั้งหมดต่อปี ...
 • พันธ์พิลา พันธุ์งาม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2553)
  บทนำ : การปฏิเสธการกินอาหารหรือกินอาหารได้น้อยในเด็ก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กมีปัญหาน้ำหนักตัว น้อยกว่าปกติ เป็นปัญหาทุพโภชนาการที่ทำให้ผู้ปกครองมีความกังวลเป็นอย่างมาก และนำเด็กมารับการ ตรวจรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็ก ...
 • ศ.คลินิก พญ ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2560-02-17)
  ตอนตัดสินใจ เขียน Good Morning ก็ด้วยตั้งใจ อยากจะบอกให้พวกเรา รู้ว่า วันๆ ผอก ทาอะไร กันบ้าง เพื่อพวกเราทั้ง องค์กร จะได้รู้ไปด้วยกัน ใหม่ๆ GM ออกเป๊ะๆ วันจันทร์ ต่อไป ก็เขยิบ แต่มีน่าจะครบ ทุกสัปดาห์ ตั้งใจไว้นานแล้ว ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่ชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-06-16)
  ความนี้เกี่ยวข้องกับกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต ของเพศชาย อายุ 2 - 18 ปี
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-03-16)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับ กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิงอายุ 0 -7 ปี
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-21)
  บทความนี้เกี่ยวกับ Heart murmur ในทารกแรกเกิด
 • โสภา พิชัยณรงค์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2537)
  ได้ทำการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Histiocytosis-X ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลเด็กในระยะ 10 ปี คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2527 ถึง 31 ธันวาคม 2536 จำนวน 38 ราย เป็นเพศชาย 24 ราย เพศหญิง 14 รายคิดเป็นอัตราส่วน ...
 • อรุณี วรเกษมสุข (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2544)
  เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ ลักษณะทางคลินิก อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษา และผลการรักษาของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็กชนิด Hodgkin's disease ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • สุรศักดิ์ เหล่าพาณิชย์กุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2546)
  วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ ลักษณะทางคลีนิค อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาและผลการรักษาของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็กชนิด Hodgkin's disease ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งช ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2558-11-30)
  The "Holistic Schools in Hospital” network is a joint initiative program serving more than 47,000 cases of children who suffer from chronic diseases each year, with the aim of improving their health and providing ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2557-04-28)
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-11-18)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยเภาวะทารกในครรภ์บวมน้ำ
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-09-30)
  บทบรรยายนี้เกี่ยวข้องกับสาเหตุและการรักษาของกลุ่มอาการหายใจมากเกินไป
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-26)
  Hypoxic spell เป็นภาวะที่เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมีระดับออกซิเจนในเลือดลดลงอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน มีชื่อเรียกต่างกันไปได้หลายอย่าง เช่น Hypercyanotic episodes, Cyanotic spell, Paroxysmal hypoxemic spell เป็นต้น ...
 • พรโศภิต ทองช้าง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2551)
  เพื่อศึกษาข้อมูลประชากร ลักษณะอาการ อาการแสดง การดำเนินโรค ผลการรักษาตลอดจนการพยากรณ์ของผู้ป่วยโรค idiopathic pulmonary hemosiderosis ที่เข้ารับ รักษาตัวในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี