QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • พรโศภิต ทองช้าง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2551)
  เพื่อศึกษาข้อมูลประชากร ลักษณะอาการ อาการแสดง การดำเนินโรค ผลการรักษาตลอดจนการพยากรณ์ของผู้ป่วยโรค idiopathic pulmonary hemosiderosis ที่เข้ารับ รักษาตัวในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • Tawee Chotpitayasunondh; Chitsanu Pancharoen (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2552)
  The diphtheria, tetanus, and whole-cell pertussis (DTwP) vaccine was the first combined vaccine, containing pertussis. DTwP has been routinely administered as a combination with inactivated poliomyelitis virus vaccine ...
 • แมนสรร ศิริขันธ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2536)
 • Chantharatanapiboon, W. (NLM, 2551-10)
  BACKGROUND: Hemangiomas, one of the most common childhood neoplasms, exhibit a characteristic history of rapid proliferation and slow spontaneous involution. Most of hemangiomas are often managed conversatively, requiring ...
 • สมใจ กาญจนาพงศ์กุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2539)
  จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียน ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยโรค ITP 191 ราย ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเด็กระหว่างปี พ.ศ. 2530-2538 เป็นผู้ป่วยหญิง 98 ราย ชาย 93 ราย คิดเป็นอัตราส่วน หญิงต่อชายเท่ากับ 1.05 : 1 ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-07)
  Kawasaki พบบ่อยในเด็กเล็ก ผู้ชายเป็นมากกว่าเล็กน้อย ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพบว่า ร้อยละ 90 ของเด็กที่เป็นโรคนี้อายุน้อยกว่า 5 ปี โดยประมาณร้อยละ 25 อายุน้อยกว่า 1 ปี ในเด็กเล็กมากๆ และเด็กโตมากๆมีโอกาสเกิดภาว ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กุมารเวชศาสตร์, 2553-06-21)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรค Kawasaki disease หรือ กลุ่มอาการเยื่อเมือกผิวหนังต่อมน้ำเหลือง
 • เขมิกา อาบสุวรรณ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2554)
  วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผู้ป่วย Kawasaki disease ในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี เปรียบเทียบกับ Kawasaki disease ในเด็กอายุมากกว่า 1 ปี (เด็กโต) รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง สถานที่ศึกษา : หอผู้ป่วยในสถาบันส ...
 • กัลยาณี อาสนศักดิ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2536)
  ภาวะระดับแคลเซียมต่ำในเลือด เป็นภาวะที่พบได้บ่อยๆในเด็กทารกแรกเกิด ซึ่งพบได้ทั้งแบบในระยะแรกหลังคลอด และระยะหลังต่อมาโดยที่มีสาเหตุต่างๆกับรายงานฉบับนี้ได้ทบทวนถึงการควบคุมระดับแคลเซียม และฟอสฟอรัสในร่างกาย ตลอดจนสาเหตุข ...
 • จริญญา แสงจันทร์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2553)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัย Langerhans cell histiocytosis ที่มารับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง 31 ธันวาคม 2550 ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-27)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีการเตรียมยา Liposomal Amphotericin B (AmBisome) ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม และการจัดเก็บยา พร้อมภาพประกอบ
 • Rojnuckarin P.; Singhamatr P.; Kanjanapongkul S. (U.S. National Library of Medicine, 2556-09)
  Factor XII is the initiating protein of the intrinsic coagulation pathway. It activates factor X after being activated by the so called 'contact system'. Both congenital factor XII deficiency, usually without bleeding ...
 • Bunnag, T.; Lochindarat, S.; Srisan, P.; Jetanachai, P. (NLM, 2551-10)
  BACKGROUND: Mycoplasma pneumoniae is one of the most common causes of childhood community-acquired pneumonia (CAP), particularly in school-age children. Information regarding this infection in pre-school age children is ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-25)
  บทความนี้เกี่ยวกับ อาการ และการวินิจฉัย โรคกล้ามเนื้อหัวใจอัเสบเฉียบพลัน ของเด็กชายอายุ 11 ปี
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-29)
  อาการ และ แนวทางปฏิบัติเมื่อพบทารกแรกเกิดที่มี cyanosis
 • ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2538)
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วย Neuroblastoma ที่ได้รับการวินิจฉัย และการรักษาโรคในโรงพยาบาลเด็กตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2536 รวมเวลา 10 ปี จำนวน 50 ราย พบอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-03-27)
  ความยืดหยุ่นในการปรับหน้าจอแสดงผลให้เป็นไปในรูปแบบที่สถาบันฯกำหนด แสดงผลเป็นภาษาไทย วันเดือนปีแบบพุทธศักราช, การสร้างและควบคุม message windows และ การควบคุมการส่งสัญญานเสียงเพื่อการแจ้งเตือน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (, 2557-04-03)
  การใช้งานผ่าน desktop โทรศัพท์ แท็ปเล็ต ผ่านรหัสผู้ใช้เดียวกันได้พร้อมกัน และ การทำงานในรูปแบบ Asynchronous
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-04-10)
  การทำรายงานจากข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ ความยืดหยุ่นของเพิ่มลดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-04-24)
  การสร้างโปรแกรมย่อยด้วย OpenERP ที่รองรับกระบวนการการทำงานเต็มรูปแบบ, ความยากง่ายในการติดตั้งเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น