QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • จริญญา แสงจันทร์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2553)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัย Langerhans cell histiocytosis ที่มารับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง 31 ธันวาคม 2550 ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-27)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีการเตรียมยา Liposomal Amphotericin B (AmBisome) ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม และการจัดเก็บยา พร้อมภาพประกอบ
 • Rojnuckarin P.; Singhamatr P.; Kanjanapongkul S. (U.S. National Library of Medicine, 2556-09)
  Factor XII is the initiating protein of the intrinsic coagulation pathway. It activates factor X after being activated by the so called 'contact system'. Both congenital factor XII deficiency, usually without bleeding ...
 • Bunnag, T.; Lochindarat, S.; Srisan, P.; Jetanachai, P. (NLM, 2551-10)
  BACKGROUND: Mycoplasma pneumoniae is one of the most common causes of childhood community-acquired pneumonia (CAP), particularly in school-age children. Information regarding this infection in pre-school age children is ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-25)
  บทความนี้เกี่ยวกับ อาการ และการวินิจฉัย โรคกล้ามเนื้อหัวใจอัเสบเฉียบพลัน ของเด็กชายอายุ 11 ปี
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-29)
  อาการ และ แนวทางปฏิบัติเมื่อพบทารกแรกเกิดที่มี cyanosis
 • ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2538)
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วย Neuroblastoma ที่ได้รับการวินิจฉัย และการรักษาโรคในโรงพยาบาลเด็กตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2536 รวมเวลา 10 ปี จำนวน 50 ราย พบอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-03-27)
  ความยืดหยุ่นในการปรับหน้าจอแสดงผลให้เป็นไปในรูปแบบที่สถาบันฯกำหนด แสดงผลเป็นภาษาไทย วันเดือนปีแบบพุทธศักราช, การสร้างและควบคุม message windows และ การควบคุมการส่งสัญญานเสียงเพื่อการแจ้งเตือน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (, 2557-04-03)
  การใช้งานผ่าน desktop โทรศัพท์ แท็ปเล็ต ผ่านรหัสผู้ใช้เดียวกันได้พร้อมกัน และ การทำงานในรูปแบบ Asynchronous
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-04-10)
  การทำรายงานจากข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ ความยืดหยุ่นของเพิ่มลดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-04-24)
  การสร้างโปรแกรมย่อยด้วย OpenERP ที่รองรับกระบวนการการทำงานเต็มรูปแบบ, ความยากง่ายในการติดตั้งเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-05-15)
  การสร้างขอบเขตฟังก์ชั่นการค้นหา, การสร้างบาร์โค้ด, การเชื่อมต่อ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และการเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูป
 • Bunnag, T.; Kietkajornkul, C. (NLM, 2546-08)
  OBJECTIVE: To compare the outcomes of out-patient antibiotics switch therapy with the treatment provided in the hospital among pediatric urinary tract infection (UTI) cases. MATERIAL AND METHOD: A comparative study was ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-06-28)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับความสำคัญของ cardiac arrhythmia ในผู้ป่วย
 • วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2555)
  Background Pneumonia is the leading cause of death among children worldwide, especially in children under the age of five [7], and a previous study showed that the Asian population were at higher risk [16]. In the light ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2554)
  เอกสารนี้นำเสนอขั้นตอนการเตรียมยา Profilnine SD การบริหารยา และการเก็บรักษา พร้อมภาพประกอบ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2557-04-22)
 • ทพญ.ปาริชาติ คำจิ่ม (2558-09-03)
  QSNICH กับ เส้นทางรางวัลคุณภาพ ทพญ.ปาริชาติ คาจิ่ม : ผช.ผอ. ด้านยุทธศาสตร์
 • ทพญ. ปาริชาติ คำจิ่ม (2561-01-24)
  QSNICH กับเส้นทางรางวัลคุณภาพ