QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • Rojnuckarin P.; Singhamatr P.; Kanjanapongkul S. (U.S. National Library of Medicine, 2556-09)
  Factor XII is the initiating protein of the intrinsic coagulation pathway. It activates factor X after being activated by the so called 'contact system'. Both congenital factor XII deficiency, usually without bleeding ...
 • Bunnag, T.; Lochindarat, S.; Srisan, P.; Jetanachai, P. (NLM, 2551-10)
  BACKGROUND: Mycoplasma pneumoniae is one of the most common causes of childhood community-acquired pneumonia (CAP), particularly in school-age children. Information regarding this infection in pre-school age children is ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-25)
  บทความนี้เกี่ยวกับ อาการ และการวินิจฉัย โรคกล้ามเนื้อหัวใจอัเสบเฉียบพลัน ของเด็กชายอายุ 11 ปี
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-29)
  อาการ และ แนวทางปฏิบัติเมื่อพบทารกแรกเกิดที่มี cyanosis
 • ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2538)
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วย Neuroblastoma ที่ได้รับการวินิจฉัย และการรักษาโรคในโรงพยาบาลเด็กตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2536 รวมเวลา 10 ปี จำนวน 50 ราย พบอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-03-27)
  ความยืดหยุ่นในการปรับหน้าจอแสดงผลให้เป็นไปในรูปแบบที่สถาบันฯกำหนด แสดงผลเป็นภาษาไทย วันเดือนปีแบบพุทธศักราช, การสร้างและควบคุม message windows และ การควบคุมการส่งสัญญานเสียงเพื่อการแจ้งเตือน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (, 2557-04-03)
  การใช้งานผ่าน desktop โทรศัพท์ แท็ปเล็ต ผ่านรหัสผู้ใช้เดียวกันได้พร้อมกัน และ การทำงานในรูปแบบ Asynchronous
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-04-10)
  การทำรายงานจากข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ ความยืดหยุ่นของเพิ่มลดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-04-24)
  การสร้างโปรแกรมย่อยด้วย OpenERP ที่รองรับกระบวนการการทำงานเต็มรูปแบบ, ความยากง่ายในการติดตั้งเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-05-15)
  การสร้างขอบเขตฟังก์ชั่นการค้นหา, การสร้างบาร์โค้ด, การเชื่อมต่อ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และการเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูป
 • Bunnag, T.; Kietkajornkul, C. (NLM, 2546-08)
  OBJECTIVE: To compare the outcomes of out-patient antibiotics switch therapy with the treatment provided in the hospital among pediatric urinary tract infection (UTI) cases. MATERIAL AND METHOD: A comparative study was ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-06-28)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับความสำคัญของ cardiac arrhythmia ในผู้ป่วย
 • วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2555)
  Background Pneumonia is the leading cause of death among children worldwide, especially in children under the age of five [7], and a previous study showed that the Asian population were at higher risk [16]. In the light ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2554)
  เอกสารนี้นำเสนอขั้นตอนการเตรียมยา Profilnine SD การบริหารยา และการเก็บรักษา พร้อมภาพประกอบ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2557-04-22)
 • ทพญ.ปาริชาติ คำจิ่ม (2558-09-03)
  QSNICH กับ เส้นทางรางวัลคุณภาพ ทพญ.ปาริชาติ คาจิ่ม : ผช.ผอ. ด้านยุทธศาสตร์
 • ทพญ. ปาริชาติ คำจิ่ม (2561-01-24)
  QSNICH กับเส้นทางรางวัลคุณภาพ
 • Niramis, R.; Watanatittan, S.; Anuntkosol, M.; Buranakijcharoen, V.; Rattanasuwan, T.; Tongsin, A.; Petlek, W.; Mahatharadol, V. (Georg Thieme Verlag KG, 2551)
  The aim of this study was to evaluate the bowel habits and quality of life with respect to faecal continence of patients with Hirschsprung’s disease (HD) who had undergone pullthrough operations more than 5 years ...
 • Rangsan Niramis; Sukawat Watanatittan; Tongkao Rattanasuwan (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2552)
  Background/Aim : Cystic hygroma is a congenital malformation of lymphatic system. Surgical excision is the treatment of choice and sclerosing agent injection into the cysts is an alternative one. The aim of this study was ...