QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2557-04-22)
 • ทพญ.ปาริชาติ คำจิ่ม (2558-09-03)
  QSNICH กับ เส้นทางรางวัลคุณภาพ ทพญ.ปาริชาติ คาจิ่ม : ผช.ผอ. ด้านยุทธศาสตร์
 • ทพญ. ปาริชาติ คำจิ่ม (2561-01-24)
  QSNICH กับเส้นทางรางวัลคุณภาพ
 • Niramis, R.; Watanatittan, S.; Anuntkosol, M.; Buranakijcharoen, V.; Rattanasuwan, T.; Tongsin, A.; Petlek, W.; Mahatharadol, V. (Georg Thieme Verlag KG, 2551)
  The aim of this study was to evaluate the bowel habits and quality of life with respect to faecal continence of patients with Hirschsprung’s disease (HD) who had undergone pullthrough operations more than 5 years ...
 • Rangsan Niramis; Sukawat Watanatittan; Tongkao Rattanasuwan (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2552)
  Background/Aim : Cystic hygroma is a congenital malformation of lymphatic system. Surgical excision is the treatment of choice and sclerosing agent injection into the cysts is an alternative one. The aim of this study was ...
 • วิภวี เนียมศิริ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2542)
  ได้ทำการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยที่เป็น rhabdomyosarcoma (RMS) ที่มาทำการตรวจรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทั้งหมด 35ราย ระหว่างเดือนมกราคม 2531 ถึง เดือนธันวาคม 2540 มีอายุระหว่าง 2วันถึง 13ปี 11เดือน อายุเฉลี่ย ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-08-12)
  Safety issues in transport of pediatric patients การ stabilize ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Transport vehicle)
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กุมารเวชศาสตร์, 2553-06-14)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยภาวะขาดน้ำ Dehydration
 • Ariyasriwatana, C.; Kalayanarooj, S. (NLM, 2547-06)
  INTRODUCTION: Thousands of measles cases are reported annually in Thailand even though measles vaccine has been introduced in the expanded program of immunization for every 9-month-old infant for nearly 20 years. Severe ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-01)
  บทความนี้เกี่ยวกับคำจำกัดความ ประเภท การวินิจฉัย การรักษาของshock
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-27)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีการให้ Sodium bicarbonate ผ่าน Y-site รวมทั้งรายการสารละลายเจือจาง และยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน
 • ศิริสุดา จันทร์เชื้อ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2546)
  วัตถุประสงค์ : ศึกษาปัจจัยและอัตราการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในทารกครบกำหนดที่ขาดอากาศหลังคลอดจากโรงพยาบาลราชวิถี และได้ส่งต่อมารักษายังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สรุป : การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในทารกแรกเกิดครบกำห ...
 • ประพาฬรัตน์ ชลาชีวะ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2543)
  วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาถึงอุบัติการณ์, ปัจจัยเสี่ยง, อาการและอาการแสดง, การรักษาของ systemic candidiasis ในผู้ป่วยทารกแรกเกิด สรุป : systemic candidiasis มีโอกาศรอดชีวิตเพิ่มขึ้นถ้าได้ antifungal drugs ถึง cumulative ...
 • วรรณา จิระนภากุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2534)
  Systemic lupus erythematosus (SLE) เป็นโรคที่พบได้ในเด็ก ทำให้เกิดอาการทางคลีนิคได้หลายระบบ เช่น ระบบไต ระบบข้อ ระบบโลหิต ระบบประสาท ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ระบบผิวหนัง ฯลฯ ผู้รายงานได้ทำการศึกษาย้อนหลังอาการทางคลีนิกและผ ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-07-01)
  บทความนี้เกี่ยวกับเด็กที่น่าสนใจรายหนึ่ง เป็นโรคปอดอักเสบ ส่วนมากจะมีไข้ มักตรวจได้ adventitious breath sounds
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-08-03)
  ภาวะขาดเหล็ก ติดขวดนม กินนมมากเกินไป ยังเป็นปัญหาใหญ่มากของเด็กไทย พบทุกวัน ทั้ง ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก แพทย์ทุกคนควรตระหนัก และช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ก่อนเด็กไทย และผู้ใหญ่ไทยจะมีความสามารถทางสมองต่ำกันทั้งประเทศ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-08-15)
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-08-15)
 • Ariyasriwatana, C. (NLM, 2546-08)
  RATIONALE: Measles is still an important public health problem in Thailand despite the high coverage of measles vaccination since 1984, and the second dose of measles vaccination in primary school children in 1991. OBJECTIVE: ...