QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2553-08-12)
  Safety issues in transport of pediatric patients การ stabilize ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Transport vehicle)
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กุมารเวชศาสตร์, 2553-06-14)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยภาวะขาดน้ำ Dehydration
 • Ariyasriwatana, C.; Kalayanarooj, S. (NLM, 2547-06)
  INTRODUCTION: Thousands of measles cases are reported annually in Thailand even though measles vaccine has been introduced in the expanded program of immunization for every 9-month-old infant for nearly 20 years. Severe ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-01)
  บทความนี้เกี่ยวกับคำจำกัดความ ประเภท การวินิจฉัย การรักษาของshock
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-27)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีการให้ Sodium bicarbonate ผ่าน Y-site รวมทั้งรายการสารละลายเจือจาง และยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน
 • ศิริสุดา จันทร์เชื้อ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2546)
  วัตถุประสงค์ : ศึกษาปัจจัยและอัตราการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในทารกครบกำหนดที่ขาดอากาศหลังคลอดจากโรงพยาบาลราชวิถี และได้ส่งต่อมารักษายังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สรุป : การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในทารกแรกเกิดครบกำห ...
 • ประพาฬรัตน์ ชลาชีวะ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2543)
  วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาถึงอุบัติการณ์, ปัจจัยเสี่ยง, อาการและอาการแสดง, การรักษาของ systemic candidiasis ในผู้ป่วยทารกแรกเกิด สรุป : systemic candidiasis มีโอกาศรอดชีวิตเพิ่มขึ้นถ้าได้ antifungal drugs ถึง cumulative ...
 • วรรณา จิระนภากุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2534)
  Systemic lupus erythematosus (SLE) เป็นโรคที่พบได้ในเด็ก ทำให้เกิดอาการทางคลีนิคได้หลายระบบ เช่น ระบบไต ระบบข้อ ระบบโลหิต ระบบประสาท ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ระบบผิวหนัง ฯลฯ ผู้รายงานได้ทำการศึกษาย้อนหลังอาการทางคลีนิกและผ ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-07-01)
  บทความนี้เกี่ยวกับเด็กที่น่าสนใจรายหนึ่ง เป็นโรคปอดอักเสบ ส่วนมากจะมีไข้ มักตรวจได้ adventitious breath sounds
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-08-03)
  ภาวะขาดเหล็ก ติดขวดนม กินนมมากเกินไป ยังเป็นปัญหาใหญ่มากของเด็กไทย พบทุกวัน ทั้ง ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก แพทย์ทุกคนควรตระหนัก และช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ก่อนเด็กไทย และผู้ใหญ่ไทยจะมีความสามารถทางสมองต่ำกันทั้งประเทศ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-08-15)
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-08-15)
 • Ariyasriwatana, C. (NLM, 2546-08)
  RATIONALE: Measles is still an important public health problem in Thailand despite the high coverage of measles vaccination since 1984, and the second dose of measles vaccination in primary school children in 1991. OBJECTIVE: ...
 • นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-11)
  เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจ
 • เอกอุรา เบญจารัตนมณี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2546)
  วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาอัตราการเกิดโรค Vascular ring ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่วชาติมหาราชินี 2.ศึกษาถึงชนิดของVascular ringที่พบบ่อย 3.ศึกษาถึงอาการและอาการแสดงซึ่งมักเป็นอาการที่พบบ่อยและนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล 4.ศึกษาถ ...
 • ปาริชาติ คำจิ่ม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-03-25)
 • ปาริชาติ คำจิ่ม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-03-25)
 • ปาริชาติ คำจิ่ม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-03-25)
 • พรรณธิป ภัทรกุลวิวัฒน์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2554)
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วย Wilms’ tumor ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2552 เป็นเวลา 10 ปี จำนวน 61ราย พบอัตราส่วนเพศช ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2554-09-16)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้น คำแนะนำและวิธีใช้ยาซานามิเวียร์ (Zanamivir Rotadisk หรือ Relenza) ขนาด 5 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B โดยได้บ่งชี้กลไกการออกฤทธิ์ ขนาดที่ใช้สำหรับป้องกัน ...