QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-07-01)
  บทความนี้เกี่ยวกับเด็กที่น่าสนใจรายหนึ่ง เป็นโรคปอดอักเสบ ส่วนมากจะมีไข้ มักตรวจได้ adventitious breath sounds
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-08-03)
  ภาวะขาดเหล็ก ติดขวดนม กินนมมากเกินไป ยังเป็นปัญหาใหญ่มากของเด็กไทย พบทุกวัน ทั้ง ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก แพทย์ทุกคนควรตระหนัก และช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ก่อนเด็กไทย และผู้ใหญ่ไทยจะมีความสามารถทางสมองต่ำกันทั้งประเทศ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-08-15)
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-08-15)
 • Ariyasriwatana, C. (NLM, 2546-08)
  RATIONALE: Measles is still an important public health problem in Thailand despite the high coverage of measles vaccination since 1984, and the second dose of measles vaccination in primary school children in 1991. OBJECTIVE: ...
 • นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-11)
  เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจ
 • เอกอุรา เบญจารัตนมณี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2546)
  วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาอัตราการเกิดโรค Vascular ring ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่วชาติมหาราชินี 2.ศึกษาถึงชนิดของVascular ringที่พบบ่อย 3.ศึกษาถึงอาการและอาการแสดงซึ่งมักเป็นอาการที่พบบ่อยและนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล 4.ศึกษาถ ...
 • ปาริชาติ คำจิ่ม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-03-25)
 • ปาริชาติ คำจิ่ม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-03-25)
 • ปาริชาติ คำจิ่ม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-03-25)
 • พรรณธิป ภัทรกุลวิวัฒน์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2554)
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วย Wilms’ tumor ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2552 เป็นเวลา 10 ปี จำนวน 61ราย พบอัตราส่วนเพศช ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2554-09-16)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้น คำแนะนำและวิธีใช้ยาซานามิเวียร์ (Zanamivir Rotadisk หรือ Relenza) ขนาด 5 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B โดยได้บ่งชี้กลไกการออกฤทธิ์ ขนาดที่ใช้สำหรับป้องกัน ...
 • รศ. พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2558-11-12)
  รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เป็นรางวัลระดับโลก (World Class)มีพื้นฐานการตัดสิน เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาMalcolm Baldrige National Quality Award
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ขิ่ม สกุลนุ่ม (โพสต์ทูเดย์, 2555-05-20)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการกระตุ้นการมองเห็นของทารก
 • ทยาธร สุดสวนสี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2550)
  พื่อศึกษา 1) ความชุกของการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กติดเชื้อไวรัสเอชไอวี 2) ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรยาต้านไวรัสเอชไอวีแต่ละสูตรกับความผิดปกติของระดับ ไขมันในเลือด 3) ลักษณะความผิดปกติของสัดส่วนร่างกาย ได้แก่ ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; สุทธิพงษ์ ปังคานนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2555-12-02)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ และวิธีบรรเทาอาการ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; นลิน ขำหลี (โพสต์ทูเดย์, 2555-03-11)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของเด็กสมองพิการและวิธีการรักษา
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-04-19)
  บทบรรยายนี้เกี่ยวข้องกับ ลักษณะทั่วไปและการทำงานของหัวใจ
 • นิสิตา ปีติเจริญธรรม (2544)
  บทบรรยายนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การกระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกระยะเริ่มแรกในหลากหลายด้าน และการเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียน
 • มยุรี เพชรชูศรี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2547)
  เพื่อศึกษาถึงอุบัติการณ์ในการเกิด coronary artery aneurysm (CAA) ในผู้ป่วย Kawasaki disease ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย Intravenous Immunoglobulin (IVIG)