QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "กวีวรรณ ตรีพลสุข"

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "กวีวรรณ ตรีพลสุข"

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • กวีวรรณ ตรีพลสุข (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2548)
    เนื่องจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis) เป็นปัญหาที่สำคัญ เพราะมีอัตราตายและความพิการค่อนข้างสูง เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทในภายหลังได้ การให้การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วจะช่วยลดอัตราตายและความพิการลงได้มาก ...