QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "จันทิรา ชื่นภากรณ์"

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "จันทิรา ชื่นภากรณ์"

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • จันทิรา ชื่นภากรณ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2539)
    ได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ไปข้างหน้า ในผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกิวที่รับไว้ในโรงพยาบาลเด็ก ระหว่าเดือนพฤจิกายน 2538 ถึง พฤศจิกายน 2539 เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของค่า coagulogram ในผู้ป่วยไข้เลื และค่า อดออกเดงกิวที่ได้รับ ...