QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "ทิพย์วารินทร์ พุทธรักษา"

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "ทิพย์วารินทร์ พุทธรักษา"

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • รัชฎา วโนทยาน, หัวหน้าโครงการวิจัย; พอน สิงหามาตร; พิณ สุวรรณจุณี; ทิพย์วารินทร์ พุทธรักษา; บังอร ลายบัว; อรุโณทัย มีแก้วกุญชร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. งานทดสอบการแข็งตัวของเลือด, 2550)
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอุบัติการณ์ G6PD deficiency ใน เด็กแรกเกิดจำนวน 110,114 ราย ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี