QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามประเภท

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามประเภท

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-26)
  การวินิจฉัยอาการเหนื่อยง่ายของเด็กชายอายุ 12 ปี
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-25)
  การวินิจฉัยอาการเมื่อเด็กถูกไฟดูด
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-25)
  การวินิจฉัยโรคไข้หวัดของเด็กอายุ 22 เดือน
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-26)
  การวินิจฉัยโรคไข้สูงของเด็กชายอายุ 3 เดือน
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-09)
  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-11-17)
 • Chaisit Sangtawesin (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-04-19)
  Article of anatomy, development, SA node reach ventricular muscle of heart
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-12-12)
  เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของระบบไหลเวียนโลหิต กับการเป็นแพทย์และเพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของระบบไหลเวียนโลหิต กับระบบอื่นๆ
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-12-12)
  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานใน Cardiovascular System ทักษะทางคลินิก และ ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทำหัตถการที่จำเป็น
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-18)
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, 2558-02)
  หัวใจ เป็นอวัยวะที่มีโครงสร้างและการท างานซับซ้อน พัฒนาการของหัวใจในครรภ์เกิดมา จากกลุ่มเซลล์หลายกลุ่ม ได้แก่ first heart field (FHF), second heart field (SHF) และ cardiac neural crest (CNC)
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2558-02)
  ภาวะหัวใจวายในเด็ก คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ตามความต้องการของร่างกาย เป็นภาวะส าคัญที่ท าให้เด็กต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สาเหตุส่วนใหญ่เกิด จาก congenital heart defect ส่วนน้อยเกิดจาก ...
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-04)
  Pediatric Cardiovascular Emergency
 • วินัดดา ปิยะศิลป์ (2556-09-28)
  บทบรรยายนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาทางอารมณ์ของเด็กและวัยรุ่น การพัฒนาของสมองในช่วงวัยต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของสารเคมีในสมองและการเรียนรู้ และการเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกของเด็ก
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-09-30)
  บทบรรยายนี้เกี่ยวข้องกับสาเหตุและการรักษาของกลุ่มอาการหายใจมากเกินไป
 • นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-11)
  เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจ
 • ปาริชาติ คำจิ่ม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-03-25)
 • ปาริชาติ คำจิ่ม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-03-25)
 • ปาริชาติ คำจิ่ม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-03-25)
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-04-19)
  บทบรรยายนี้เกี่ยวข้องกับ ลักษณะทั่วไปและการทำงานของหัวใจ