QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามกลุ่มเป้าหมาย

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามกลุ่มเป้าหมาย

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-25)
  การวินิจฉัยอาการเมื่อเด็กถูกไฟดูด
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-25)
  การวินิจฉัยโรคไข้หวัดของเด็กอายุ 22 เดือน
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-26)
  การวินิจฉัยโรคไข้สูงของเด็กชายอายุ 3 เดือน
 • พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2557-12-17)
  How could I /we ensure that breastfeeding is recognized as the normal and preferred method of feeding infants and young children by all oral health practitioners.
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-09)
  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2555-12-09)
  ข้อสรุปการตรวจร่างกายอย่างละเอียดของกุมารเวษศาสตร์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-01)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีการให้ Calcium gluconate ผ่าน Y-site ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน และข้อควรระวังในการใช้ยา
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-18)
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2555-05-23)
  บทความนี้เกี่ยวกับPA with VSD ที่ ductus arteriosus ไม่ปิด หรือมี collateral arteries มา supply มาก อาจไม่ค่อยเห็นเขียวเหมือนรายนี้ บางรายอาจเหนื่อยมากมี heart failure ได้ด้วย
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, 2558-02)
  หัวใจ เป็นอวัยวะที่มีโครงสร้างและการท างานซับซ้อน พัฒนาการของหัวใจในครรภ์เกิดมา จากกลุ่มเซลล์หลายกลุ่ม ได้แก่ first heart field (FHF), second heart field (SHF) และ cardiac neural crest (CNC)
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2554-05-07)
  บทความนี้เกี่ยวกับสาเหตุของโรค สถิติพร้อมกับกลุ่มอาการของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2558-02)
  ภาวะหัวใจวายในเด็ก คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ตามความต้องการของร่างกาย เป็นภาวะส าคัญที่ท าให้เด็กต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สาเหตุส่วนใหญ่เกิด จาก congenital heart defect ส่วนน้อยเกิดจาก ...
 • พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2557-12-17)
  Country Action Plan “Management and Care on Birth Defects and Disabilities in Thailand”
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2561-06-15)
  แนวทางการปฏิบัติการดูแลข้อสะโพกเคลื่อนในเด็กสมองพิกา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2561-06-15)
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-04)
  Pediatric Cardiovascular Emergency
 • รศ. คลินิก นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ (2558-12-04)
  เอกสารประกอบการนำเสนอ เพื่อต้อนรับคณะดูงานจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2554)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาตาของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีซึ่งจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย กลุ่มยา ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญ ลักษณะการใช้ และราคา
 • ศ.คลินิก พญ ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2560-02-17)
  ตอนตัดสินใจ เขียน Good Morning ก็ด้วยตั้งใจ อยากจะบอกให้พวกเรา รู้ว่า วันๆ ผอก ทาอะไร กันบ้าง เพื่อพวกเราทั้ง องค์กร จะได้รู้ไปด้วยกัน ใหม่ๆ GM ออกเป๊ะๆ วันจันทร์ ต่อไป ก็เขยิบ แต่มีน่าจะครบ ทุกสัปดาห์ ตั้งใจไว้นานแล้ว ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2558-11-30)
  The "Holistic Schools in Hospital” network is a joint initiative program serving more than 47,000 cases of children who suffer from chronic diseases each year, with the aim of improving their health and providing ...