QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามประเภท

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามประเภท

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • พรสวรรค์ ภู่แส (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2540)
  จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วย autoimmune hemolytic anemia ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในช่วงเวลา 10 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2529 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พบว่า มีผู้ป่วยจำนวน 29 ราย เป็นเพศชาย 8 ราย (ร้อยละ ...
 • จันทนี วีระชาติเทวัญ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2544)
  การศึกษานี้ เป็นการศึกาาย้อนหลังผู้ป่วย dextro-transposition of the great arteries (d-TGA) ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างปี 2538-2543 พบผู้ป่วย 52 ราย เพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 5.5 : 1 น้ำหนักแรกเกิดของผู้ป่วยเฉลี่ย ...
 • ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2533)
  ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 - 2531 มีผู้ป่วย Gastroesophageal Reflux (GER) ที่ได้รับการวินิจฉัยยืนยันด้วย UGI study จำนวน 113 ราย ในโรงพยาบาลเด็ก อายุตั้งแต่ 1 วัน ถึง 7 ปี พบอุบัติการ 7.53 ต่อแสน ของขำนวนผู้ป่วยทั้งหมดต่อปี ...
 • พันธ์พิลา พันธุ์งาม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2553)
  บทนำ : การปฏิเสธการกินอาหารหรือกินอาหารได้น้อยในเด็ก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กมีปัญหาน้ำหนักตัว น้อยกว่าปกติ เป็นปัญหาทุพโภชนาการที่ทำให้ผู้ปกครองมีความกังวลเป็นอย่างมาก และนำเด็กมารับการ ตรวจรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็ก ...
 • โสภา พิชัยณรงค์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2537)
  ได้ทำการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Histiocytosis-X ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลเด็กในระยะ 10 ปี คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2527 ถึง 31 ธันวาคม 2536 จำนวน 38 ราย เป็นเพศชาย 24 ราย เพศหญิง 14 รายคิดเป็นอัตราส่วน ...
 • อรุณี วรเกษมสุข (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2544)
  เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ ลักษณะทางคลินิก อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษา และผลการรักษาของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็กชนิด Hodgkin's disease ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • สุรศักดิ์ เหล่าพาณิชย์กุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2546)
  วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ ลักษณะทางคลีนิค อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาและผลการรักษาของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็กชนิด Hodgkin's disease ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งช ...
 • พรโศภิต ทองช้าง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2551)
  เพื่อศึกษาข้อมูลประชากร ลักษณะอาการ อาการแสดง การดำเนินโรค ผลการรักษาตลอดจนการพยากรณ์ของผู้ป่วยโรค idiopathic pulmonary hemosiderosis ที่เข้ารับ รักษาตัวในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • แมนสรร ศิริขันธ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2536)
 • สมใจ กาญจนาพงศ์กุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2539)
  จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียน ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยโรค ITP 191 ราย ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเด็กระหว่างปี พ.ศ. 2530-2538 เป็นผู้ป่วยหญิง 98 ราย ชาย 93 ราย คิดเป็นอัตราส่วน หญิงต่อชายเท่ากับ 1.05 : 1 ...
 • เขมิกา อาบสุวรรณ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2554)
  วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผู้ป่วย Kawasaki disease ในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี เปรียบเทียบกับ Kawasaki disease ในเด็กอายุมากกว่า 1 ปี (เด็กโต) รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง สถานที่ศึกษา : หอผู้ป่วยในสถาบันส ...
 • กัลยาณี อาสนศักดิ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2536)
  ภาวะระดับแคลเซียมต่ำในเลือด เป็นภาวะที่พบได้บ่อยๆในเด็กทารกแรกเกิด ซึ่งพบได้ทั้งแบบในระยะแรกหลังคลอด และระยะหลังต่อมาโดยที่มีสาเหตุต่างๆกับรายงานฉบับนี้ได้ทบทวนถึงการควบคุมระดับแคลเซียม และฟอสฟอรัสในร่างกาย ตลอดจนสาเหตุข ...
 • จริญญา แสงจันทร์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2553)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัย Langerhans cell histiocytosis ที่มารับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง 31 ธันวาคม 2550 ...
 • ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2538)
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วย Neuroblastoma ที่ได้รับการวินิจฉัย และการรักษาโรคในโรงพยาบาลเด็กตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2536 รวมเวลา 10 ปี จำนวน 50 ราย พบอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ ...
 • วิภวี เนียมศิริ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2542)
  ได้ทำการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยที่เป็น rhabdomyosarcoma (RMS) ที่มาทำการตรวจรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทั้งหมด 35ราย ระหว่างเดือนมกราคม 2531 ถึง เดือนธันวาคม 2540 มีอายุระหว่าง 2วันถึง 13ปี 11เดือน อายุเฉลี่ย ...
 • ศิริสุดา จันทร์เชื้อ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2546)
  วัตถุประสงค์ : ศึกษาปัจจัยและอัตราการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในทารกครบกำหนดที่ขาดอากาศหลังคลอดจากโรงพยาบาลราชวิถี และได้ส่งต่อมารักษายังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สรุป : การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในทารกแรกเกิดครบกำห ...
 • ประพาฬรัตน์ ชลาชีวะ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2543)
  วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาถึงอุบัติการณ์, ปัจจัยเสี่ยง, อาการและอาการแสดง, การรักษาของ systemic candidiasis ในผู้ป่วยทารกแรกเกิด สรุป : systemic candidiasis มีโอกาศรอดชีวิตเพิ่มขึ้นถ้าได้ antifungal drugs ถึง cumulative ...
 • วรรณา จิระนภากุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2534)
  Systemic lupus erythematosus (SLE) เป็นโรคที่พบได้ในเด็ก ทำให้เกิดอาการทางคลีนิคได้หลายระบบ เช่น ระบบไต ระบบข้อ ระบบโลหิต ระบบประสาท ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ระบบผิวหนัง ฯลฯ ผู้รายงานได้ทำการศึกษาย้อนหลังอาการทางคลีนิกและผ ...
 • เอกอุรา เบญจารัตนมณี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2546)
  วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาอัตราการเกิดโรค Vascular ring ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่วชาติมหาราชินี 2.ศึกษาถึงชนิดของVascular ringที่พบบ่อย 3.ศึกษาถึงอาการและอาการแสดงซึ่งมักเป็นอาการที่พบบ่อยและนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล 4.ศึกษาถ ...
 • พรรณธิป ภัทรกุลวิวัฒน์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2554)
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วย Wilms’ tumor ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2552 เป็นเวลา 10 ปี จำนวน 61ราย พบอัตราส่วนเพศช ...