QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามประเภท

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามประเภท

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมกํารแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558-05-18)
    จรรยาบรรณ ข้อพึงปฏิบัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อบังคับสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มภารกิจวิชาการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2553)
    หนังสือเล่มนี้นำเสนอ วิธีการดูแลทารกแรกคลอดถึงอายุ 5 ปี พร้อมทั้งปัญหาที่พบบ่อย แนวทางแก้ไข รวมถึงคำแนะนำในการดูแลเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; องค์กรอนามัยโลก (2551-09-01)
    หนังสือเล่มนี้นำเสนอ แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อาการของผู้ป่วย การดูแลที่บ้าน การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การดูแลเมื่อกลับจากโรงพยาบาลและการควบคุมการระบาดของโรค พร้อมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ของผู้ป่วยที่มีระดับคว ...