QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามกลุ่มเป้าหมาย

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามกลุ่มเป้าหมาย

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2555-03-10)
  Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) หรือ Drug Hypersensitivity Syndrome (DHS) เป็นกลุ่มอาการที่เพิ่งบัญญัติมาไม่นานมานี้ มีความสำคัญมากเพราะการใช้ยาในปัจจุบันมีมากขึ้น ทำให้เกิดภาวะนี้มากขึ้น ...
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-25)
  การวินิจฉัยอาการเมื่อเด็กถูกไฟดูด
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-25)
  การวินิจฉัยโรคไข้หวัดของเด็กอายุ 22 เดือน
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-26)
  การวินิจฉัยโรคไข้สูงของเด็กชายอายุ 3 เดือน
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2556-03-10)
  บทบรรยายนี้นำเสนอเกี่ยวกับ การวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย อายุ 6 เดือน การรักษาที่สำคัญ คือ การประคับประคองการไหลเวียนโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการโดยรวมของร่างกาย แล้วรอให้กล้ามเนื้อหัวใจคืนสภาพ ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2556-03-10)
  ผู้ป่วยที่ถ่ายเหลว อาเจียน แล้ว shock ในเวลาสั้นมากแบบนี้ต้องคิดถึง Vibrio cholera เป็นสาเหตุด้วยเสมอ...Septic shock เป็นภาวะที่ต้องคิดถึงด้วยแน่นอนในผู้ป่วยทุกรายที่ shock เร็วแบบนี้ ไม่ว่าจะมี หรือ ไม่มีไข้ การรักษาที่ ...
 • พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2557-12-17)
  How could I /we ensure that breastfeeding is recognized as the normal and preferred method of feeding infants and young children by all oral health practitioners.
 • Chaloryoo, S.; Chotpitayasunondh, T.; Chiengmai, P. N. (NLM, 2541-07-10)
  Human immunodeficiency virus (HIV) infection is one of the most widespread diseases in the world. By the end of 1995, 800,000 HIV infected persons were suspected in Thailand, although the reported number of symptomatic HIV ...
 • Ariyasriwatana, C.; Kalayanarooj, S.; Pattamadilok, S. (NLM, 2546-08)
  RATIONALE: Measles is still an important public health problem in Thailand despite measles vaccination being practiced since 1984. Vaccine failure is one of the suspected reasons for the high incidence of measles. OBJECTIVE: ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2555-07-18)
  บทความนี้เกี่ยวกับโรค Hand-Foot-Mouth-Knee and Buttock diseaseของผู้ป่วยรายหนึ่ง อายุ 1 ปี
 • พรสวรรค์ ภู่แส (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2540)
  จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วย autoimmune hemolytic anemia ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในช่วงเวลา 10 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2529 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พบว่า มีผู้ป่วยจำนวน 29 ราย เป็นเพศชาย 8 ราย (ร้อยละ ...
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-09)
  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2555-12-09)
  ข้อสรุปการตรวจร่างกายอย่างละเอียดของกุมารเวษศาสตร์
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-18)
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
 • Piyarat Suntarattiwong; Jarman, Richard G.; Levy, Jens; Baggett, Henry C.; Gibbons, Robert V.; Tawee Chotpitayasunondh; Simmerman, James M. (Lippincott Williams & Wilkins, 2553-04)
  We identified febrile pediatric outpatients seeking care for influenza like illness in Bangkok. Two nasal and 1 throat swab were tested using the QuickVue A B rapid influenza kit and reverse transcription-polymerase ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2555-05-23)
  บทความนี้เกี่ยวกับPA with VSD ที่ ductus arteriosus ไม่ปิด หรือมี collateral arteries มา supply มาก อาจไม่ค่อยเห็นเขียวเหมือนรายนี้ บางรายอาจเหนื่อยมากมี heart failure ได้ด้วย
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, 2558-02)
  หัวใจ เป็นอวัยวะที่มีโครงสร้างและการท างานซับซ้อน พัฒนาการของหัวใจในครรภ์เกิดมา จากกลุ่มเซลล์หลายกลุ่ม ได้แก่ first heart field (FHF), second heart field (SHF) และ cardiac neural crest (CNC)
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2554-05-07)
  บทความนี้เกี่ยวกับสาเหตุของโรค สถิติพร้อมกับกลุ่มอาการของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2558-02)
  ภาวะหัวใจวายในเด็ก คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ตามความต้องการของร่างกาย เป็นภาวะส าคัญที่ท าให้เด็กต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สาเหตุส่วนใหญ่เกิด จาก congenital heart defect ส่วนน้อยเกิดจาก ...
 • พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2557-12-17)
  Country Action Plan “Management and Care on Birth Defects and Disabilities in Thailand”