QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "-"

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "-"

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองกุมารเวชกรรม. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2543)
    วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษา 1. ณ เวลาใดหลังการฟอกเลือดที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ Urea rebound 2. Kt/V จากการคำนวณด้วยแบบจำลองใดเหมาะสมกับผู้ป่วยเด็ก บทสรุป : จากผลการศึกษาพบว่าภาวะUrea robound ในประชากรกลุ่มศึก ...