QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามหัวเรื่อง "Abdominal Pain -- in infancy and childhood"

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามหัวเรื่อง "Abdominal Pain -- in infancy and childhood"

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • ณฐวรรณ ศิริพงศ์ปรีดา (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2544)
    การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอุบัติการณ์และสาเหตุของอาการปวดท้องเรื้อรังในเด็ก ซึ่งได้เก็บรวบรวม ข้อมูลที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยการศึกษานี้ได้แบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการเก็บข้อมูลย้แนหลั ...