QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามหัวเรื่อง "Accident & Poisoning"

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามหัวเรื่อง "Accident & Poisoning"

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • นวรัตน์ จันทร์ตระกูล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2534)
    การศึกษาอุบัติการณ์ชองการได้รับสารพิษโดยอุบัติเหตุในโรงพยาบาลเด็กระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2533 ถึง 31 สิงหาคม 2534 และเปรียบเทียบบทบาทของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารพิษษและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มที่ได้รับ ...