QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามหัวเรื่อง "Adherence"

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามหัวเรื่อง "Adherence"

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • นฤมล คมกล้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย, 2553)
    การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความร่วมมือใน การรักษาและอำนาจทำนายของปัจจัยทำนาย ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ในการรักษา การรับรู้ อุปสรรคในการรักษา การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม ...