QSNICH Digital Repository

นวัตกรรมและผลงานที่จดสิทธิบัตร

Digital Library/Manakin Repository

นวัตกรรมและผลงานที่จดสิทธิบัตร

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Unknown author (สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมกํารแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2015-05-18)
  จรรยาบรรณ ข้อพึงปฏิบัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อบังคับสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์
 • Unknown author (สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมกํารแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2012)
  สาระสาคัญของการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สรุปได้ดังนี้ 1. เน้นความส าคัญของการปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของคำ ประกาศสิทธิผู้ป่วย ...
 • Unknown author (สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมกํารแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2012)
  การก าหนดเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช กรรมของแพทยสภามีวัตถุประสงค์ 1. ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มภารกิจวิชาการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2014-02-20)
  หนังสือเล่มนี้นำเสนอนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 โดยแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 1. นวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทั้งที่ได้จดทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ...