QSNICH Digital Repository

เรียกดู นวัตกรรมและผลงานที่จดสิทธิบัตร ตามวันที่เผยแพร่

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู นวัตกรรมและผลงานที่จดสิทธิบัตร ตามวันที่เผยแพร่

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมกํารแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555)
  การก าหนดเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช กรรมของแพทยสภามีวัตถุประสงค์ 1. ...
 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมกํารแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555)
  สาระสาคัญของการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สรุปได้ดังนี้ 1. เน้นความส าคัญของการปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของคำ ประกาศสิทธิผู้ป่วย ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มภารกิจวิชาการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2557-02-20)
  หนังสือเล่มนี้นำเสนอนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 โดยแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 1. นวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทั้งที่ได้จดทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ...
 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมกํารแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558-05-18)
  จรรยาบรรณ ข้อพึงปฏิบัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อบังคับสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์

ค้นหาใน คลังข้อมูลดิจิทัล


ค้นหาอย่างละเอียด

ค้นหาในคลังข้อมูลอื่น

เรียกดูข้อมูล

บัญชีของฉัน