QSNICH Digital Repository

คำแนะนำการใช้ยา

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

คำแนะนำการใช้ยา

 

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-20)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีการดูอายุของยาบนฉลากยา และวิธีการเก็บรักษาเพื่อคงอายุของยา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-20)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลอดหยดยา วิธีตวงยาด้วยหลอดหยดยา วิธีทำความสะอาดหลอดหยดยา และวิธีการดูปริมาตรของกระบอกฉีดยา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหู และวิธีใช้ยาหยอดหู
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีใช้และข้อควรระวังในการใช้ยาหยอดตา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีใช้และข้อควรระวังในการใช้ยาป้ายตา

ค้นหาใน คลังข้อมูลดิจิทัล


ค้นหาอย่างละเอียด

ค้นหาในคลังข้อมูลอื่น

เรียกดูข้อมูล

บัญชีของฉัน

บริบท

Discover