QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามกลุ่มเป้าหมาย

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามกลุ่มเป้าหมาย

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • พรสวรรค์ ภู่แส (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2540)
  จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วย autoimmune hemolytic anemia ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในช่วงเวลา 10 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2529 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พบว่า มีผู้ป่วยจำนวน 29 ราย เป็นเพศชาย 8 ราย (ร้อยละ ...
 • Piyarat Suntarattiwong; Jarman, Richard G.; Levy, Jens; Baggett, Henry C.; Gibbons, Robert V.; Tawee Chotpitayasunondh; Simmerman, James M. (Lippincott Williams & Wilkins, 2553-04)
  We identified febrile pediatric outpatients seeking care for influenza like illness in Bangkok. Two nasal and 1 throat swab were tested using the QuickVue A B rapid influenza kit and reverse transcription-polymerase ...
 • จันทนี วีระชาติเทวัญ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2544)
  การศึกษานี้ เป็นการศึกาาย้อนหลังผู้ป่วย dextro-transposition of the great arteries (d-TGA) ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างปี 2538-2543 พบผู้ป่วย 52 ราย เพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 5.5 : 1 น้ำหนักแรกเกิดของผู้ป่วยเฉลี่ย ...
 • Varaporn Mahatharadol; Tongkao Rattanasuwan; Veera Buranakitjaroen; Supattra Chareekaew (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2554)
  Gastric volvulus (GV) in children is a rare condition. Patients usually present with upper gastrointestinal obstruction. Though rare, GV is life – threatening if not recognized and treated promptly. We report 7 cases of ...
 • ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2533)
  ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 - 2531 มีผู้ป่วย Gastroesophageal Reflux (GER) ที่ได้รับการวินิจฉัยยืนยันด้วย UGI study จำนวน 113 ราย ในโรงพยาบาลเด็ก อายุตั้งแต่ 1 วัน ถึง 7 ปี พบอุบัติการ 7.53 ต่อแสน ของขำนวนผู้ป่วยทั้งหมดต่อปี ...
 • พันธ์พิลา พันธุ์งาม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2553)
  บทนำ : การปฏิเสธการกินอาหารหรือกินอาหารได้น้อยในเด็ก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กมีปัญหาน้ำหนักตัว น้อยกว่าปกติ เป็นปัญหาทุพโภชนาการที่ทำให้ผู้ปกครองมีความกังวลเป็นอย่างมาก และนำเด็กมารับการ ตรวจรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็ก ...
 • โสภา พิชัยณรงค์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2537)
  ได้ทำการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Histiocytosis-X ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลเด็กในระยะ 10 ปี คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2527 ถึง 31 ธันวาคม 2536 จำนวน 38 ราย เป็นเพศชาย 24 ราย เพศหญิง 14 รายคิดเป็นอัตราส่วน ...
 • อรุณี วรเกษมสุข (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2544)
  เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ ลักษณะทางคลินิก อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษา และผลการรักษาของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็กชนิด Hodgkin's disease ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • สุรศักดิ์ เหล่าพาณิชย์กุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2546)
  วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ ลักษณะทางคลีนิค อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาและผลการรักษาของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็กชนิด Hodgkin's disease ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งช ...
 • พรโศภิต ทองช้าง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2551)
  เพื่อศึกษาข้อมูลประชากร ลักษณะอาการ อาการแสดง การดำเนินโรค ผลการรักษาตลอดจนการพยากรณ์ของผู้ป่วยโรค idiopathic pulmonary hemosiderosis ที่เข้ารับ รักษาตัวในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • Tawee Chotpitayasunondh; Chitsanu Pancharoen (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2552)
  The diphtheria, tetanus, and whole-cell pertussis (DTwP) vaccine was the first combined vaccine, containing pertussis. DTwP has been routinely administered as a combination with inactivated poliomyelitis virus vaccine ...
 • แมนสรร ศิริขันธ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2536)
 • สมใจ กาญจนาพงศ์กุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2539)
  จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียน ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยโรค ITP 191 ราย ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเด็กระหว่างปี พ.ศ. 2530-2538 เป็นผู้ป่วยหญิง 98 ราย ชาย 93 ราย คิดเป็นอัตราส่วน หญิงต่อชายเท่ากับ 1.05 : 1 ...
 • เขมิกา อาบสุวรรณ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2554)
  วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผู้ป่วย Kawasaki disease ในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี เปรียบเทียบกับ Kawasaki disease ในเด็กอายุมากกว่า 1 ปี (เด็กโต) รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง สถานที่ศึกษา : หอผู้ป่วยในสถาบันส ...
 • กัลยาณี อาสนศักดิ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2536)
  ภาวะระดับแคลเซียมต่ำในเลือด เป็นภาวะที่พบได้บ่อยๆในเด็กทารกแรกเกิด ซึ่งพบได้ทั้งแบบในระยะแรกหลังคลอด และระยะหลังต่อมาโดยที่มีสาเหตุต่างๆกับรายงานฉบับนี้ได้ทบทวนถึงการควบคุมระดับแคลเซียม และฟอสฟอรัสในร่างกาย ตลอดจนสาเหตุข ...
 • จริญญา แสงจันทร์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2553)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัย Langerhans cell histiocytosis ที่มารับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง 31 ธันวาคม 2550 ...
 • ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2538)
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วย Neuroblastoma ที่ได้รับการวินิจฉัย และการรักษาโรคในโรงพยาบาลเด็กตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2536 รวมเวลา 10 ปี จำนวน 50 ราย พบอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ ...
 • วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2555)
  Background Pneumonia is the leading cause of death among children worldwide, especially in children under the age of five [7], and a previous study showed that the Asian population were at higher risk [16]. In the light ...
 • Niramis, R.; Watanatittan, S.; Anuntkosol, M.; Buranakijcharoen, V.; Rattanasuwan, T.; Tongsin, A.; Petlek, W.; Mahatharadol, V. (Georg Thieme Verlag KG, 2551)
  The aim of this study was to evaluate the bowel habits and quality of life with respect to faecal continence of patients with Hirschsprung’s disease (HD) who had undergone pullthrough operations more than 5 years ...
 • Rangsan Niramis; Sukawat Watanatittan; Tongkao Rattanasuwan (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2552)
  Background/Aim : Cystic hygroma is a congenital malformation of lymphatic system. Surgical excision is the treatment of choice and sclerosing agent injection into the cysts is an alternative one. The aim of this study was ...

ค้นหาใน คลังข้อมูลดิจิทัล


ค้นหาอย่างละเอียด

ค้นหาในคลังข้อมูลอื่น

เรียกดูข้อมูล

บัญชีของฉัน