QSNICH Digital Repository

เรียกดู ความรู้ทั่วไป ตามชื่อเรื่อง

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ความรู้ทั่วไป ตามชื่อเรื่อง

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2561-06-15)
  แนวทางการปฏิบัติการดูแลข้อสะโพกเคลื่อนในเด็กสมองพิกา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2561-06-15)
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-07)
  Kawasaki พบบ่อยในเด็กเล็ก ผู้ชายเป็นมากกว่าเล็กน้อย ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพบว่า ร้อยละ 90 ของเด็กที่เป็นโรคนี้อายุน้อยกว่า 5 ปี โดยประมาณร้อยละ 25 อายุน้อยกว่า 1 ปี ในเด็กเล็กมากๆ และเด็กโตมากๆมีโอกาสเกิดภาว ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอประโยชน์ในการล้างจมูก วิธีล้างจมูกในเด็กเล็ก 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเด็กเล็กที่ยังสั่งน้ำมูกและบ้วนเสมหะเองไม่ได้ 2. กลุ่มเด็กเล็กที่ให้ความร่วมมือและสั่งน้ำมูกเองได้ และวธีทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งาน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหราชินี (2557-04-02)
  การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยลด ภาวะโลกร้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายให้สถาบันและประเทศชาติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตระหนักถึงพลังงานที่มีอย่างจากัดจึงจัดทาโครงก ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2557-04-02)
  การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยลด ภาวะโลกร้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายให้สถาบันและประเทศชาติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตระหนักถึงพลังงานที่มีอย่างจากัดจึงจัดทาโครงก ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-30)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเคมีบำบัด ซึ่งครอบคลุมถึงความหมาย วิธีการรักษา การทำปฏิกิริยาต่อร่างกาย อาการข้างเคียง และวิธีปฎิบัติตัวหลังจากเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม (2556-09-20)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีการดูดน้ำมูกและเสมหะในเด็กทารกด้วยลูกยางแดง โดยครอบคลุมถึงการเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมตัวทารกก่อนดูดน้ำมูก วิธีการดูดน้ำมูกที่ถูกต้อง และการทำความอุปกรณ์หลังใช้งาน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม (2556-09-20)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีการดูดน้ำมูกและเสมหะในเด็กทารกด้วยลูกยางแดง โดยครอบคลุมถึงการเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมตัวทารกก่อนดูดน้ำมูก วิธีการดูดน้ำมูกที่ถูกต้อง และการทำความอุปกรณ์หลังใช้งาน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอประโยชน์ของการล้างจมูก วิธีล้างจมูกในเด็กโต และวิธีทำความสะอาดอุปกรณ์ล้างจมูกหลังใช้งาน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอประโยชน์ของการล้างจมูก วิธีล้างจมูกในเด็กเล็ก และวิธีทำความสะอาดอุปกรณ์ล้างจมูกหลังใช้งาน
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-22)
  บทบรรยายนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาการกินอาหารในเด็ก 6 เดือน - 4 ปี และ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-30)
  เอกสารนี้นำเสนออาการปวดท้องโคลิค (Colic) ในทารก วิธีป้องกันหรือบรรเทาอาการ และยาที่นิยมใช้เพื่อบรรเทาอาการ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอสาเหตุของการเกิดผื่นผ้าอ้อม ลักษณะของผื่นผ้าอ้อม วิธีดูแลรักษา และแนวทางป้องกัน พร้อมภาพประกอบ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-19)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของฟลูออไรด์ รูปแบบของฟลูออไรด์ คำแนะนำในการรับประทาน ปริมาณที่เหมาะสมต่อช่วงวัยต่างๆ การใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ ข้อควรระวังและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-09-01)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาการท้องผูกในเด็ก ซึ่งครอบคลุมถึง ลักษณะอาการ สาเหตุ วิธีป้องกัน วิธีแก้ปัญหา และยาที่ควรเลือกใช้